ریاست معادن ولایت میدان وردک

زندگی نامه انجنیر فضل الباری "بلوچ" رئیس معادن ولایت میدان وردک

انجنیر فضل الباری "بلوچ" فرزنده عبدالرازق که در سال ۱۳۵۶ در قریه کوقولک ولسوالی چک ولایت میدان وردک در یک خانواده مومن متولد گردیده، تعلیمات ابتدائی و ثانوی خویشرا در لیسه عالی حضرت عمر فاروق واقع ولسوالی چک در سال ۱۳۷۴ به اتمام رسانیده و در سال ۱۳۷۵ از طریق امتحان کانکور شامل پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل گردیده، و در سال ۱۳۷۹ به درجه اعلی فارغ گردید، وی ماستری خویش در بخش اداره عامه پوهنتون دینا در سال ۱۳۹۸بدست آورد .

نامبرده در سال ۱۳۸۰ در ریاست تصدی استخراج معادن وقت، به حیث آمر پروژه سنگ مرمر تنگی ولسوالی سید آباد شامل وظیفه گردیده که بعدآ به حیث مدیر عمومی عواید و بعدآ هم به حیث آمر عمومی معادن ولایت میدان وردک ایفای وظیفه نمود. در سال ۱۳۹۰ زمانیکه در ولایت میدان وردک تشکیل از آمریت به ریاست ارتقا نمود به حیث رئیس معادن ولایت میدان وردک تا الحال کار و فعالیت مینماید که تمامی تجارب کاری شان مدت (۱۸) سال را دربرمیگردد.

دست آوردها :

·        عقد قرارداد تعداد (۴۴) پروتوکول مواد ساختمانی، تعداد (۱۵) پروتوکول مواد منرالی همراه با سکتور خصوصی

·        ثبت تعداد (۱۱۳) نقطه ظواهر معدنی مختلف النوع را به همکاری اداره محترم سروی جیولوجی

·        سروی مقدماتی تعداد (۱۵) ساحه ظواهر معدنی مختلف النوع

 

 
تیلفون: 0775422427

ایمیل : wardak@momp.gov.af

آدرس: جوار دارالمعلمین مرکز ولایت میدان شهر

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30

  گزارش ها و فعالیت‌های ریاست معادن ولایت میدان وردک
- گزارش فعالیت های ربع سوم سال مالی 1399
- گزارش فعالیت‌های ربع اول سال 1399 
- گزارش سال مالی ۱۳۹۸ ریاست معادن وردک