ریاست اداری و خدمات

  گزارش فعالیت‌ها و کارکردهای ریاست اداری و خدمات
- کارکردها و دست‌آوردهای ریاست اداری و خدمات بابت سال 1398