اعلان بست های (3) و (4) ولایات

firoz_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۱۴:۰
اداا

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ لایحه وظایف

شماره عنوان پست بست ریاست   تعداد   موقعیت لایحه وظایف
۱ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۴ آمریت معادن کابل ۱ کابل لایحه وظایف 
۲ کارشناس سنگ های تعمیراتی و تزینی ۴ آمریت معادن کابل ۲ کابل لایحه وظایف 
۳ کارشناس مواد ساختمانی ۴ آمریت معادن کابل ۳ کابل لایحه وظایف 
۴ کارشناس منرالها ۴ آمریت معادن کابل ۲ کابل لایحه وظایف 
۵ کارمند اجتماعی ۴ آمریت معادن کابل ۲ کابل لایحه وظایف 
۶ مفتیش تخنیکی منرال ها وهایدروکاربنها  ۳ ریاست معادن ولایت ننگرهار ۱ ننگرهار لایحه وظایف 
۷ آمریت مالی و اداری  ۳ ریاست معادن ولایت ننگرهار ۱ ننگرهار لایحه وظایف 
۸ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۳ ریاست معادن ولایت ننگرهار ۱ ننگرهار لایحه وظایف 
۹ کارشناس منرالها ۴ ریاست معادن ولایت ننگرهار ۳ ننگرهار لایحه وظایف 
۱۰ کارشناس سنگ های تعمیر اتی و تزینی ۴ ریاست معادن ولایت ننگرهار ۲ ننگرهار لایحه وظایف 
۱۱ کارشناس مواد ساختمانی ۴ ریاست معادن ولایت ننگرهار ۲ ننگرهار لایحه وظایف 
۱۲ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۴ ریاست معادن ولایت ننگرهار ۱ ننگرهار لایحه وظایف 
13 جیولوجست ارشد ۴ ریاست معادن ولایت ننگرهار ۴ ننگرهار لایحه وظایف 
14 جیولوجست  ۵ ریاست معادن ولایت ننگرهار ۳ ننگرهار لایحه وظایف 
15 کارشناس جی ای اس ۵ ریاست معادن ولایت ننگرهار ۱ ننگرهار لایحه وظایف 
16 کارمند اجتماعی  ۴ ریاست معادن ولایت ننگرهار ۲ ننگرهار لایحه وظایف 

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies