اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات سمنگان، فاریاب، تخار و کندز

firoz_admin
Sun, May 16 2021 10:27 AM
ززز

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن  سمنگان ۴ کارمند اجتماعی  ۱ سمنگان لایحه وظایف
2  معادن  سمنگان ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ سمنگان لایحه وظایف
3  معادن  سمنگان ۴ کارشناس منرالها ۱ سمنگان لایحه وظایف
4  معادن  سمنگان ۴ کارشناس مواد ساختمانی و تزینی ۲ سمنگان لایحه وظایف
5  معادن  سمنگان ۴ مدیریت هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ سمنگان لایحه وظایف
6  معادن  سمنگان ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ سمنگان لایحه وظایف
7  معادن  سمنگان ۷ خانه سامان  ۱ سمنگان لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن فاریاب ۴ مدیر عمومی تدارکات و اداری ۱ فاریاب لایحه وظایف
2 آمریت معادن فاریاب ۴ کارمند اجتماعی ۱ فاریاب لایحه وظایف
3 آمریت معادن فاریاب ۴ کارشناس مواد ساختمانی تزینی ۲ فاریاب لایحه وظایف
4 آمریت معادن فاریاب ۴ مدیر عمومی هماهنگی تسهیل قراردادها ۱ فاریاب لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن تخار     ۴ کارمند اجتماعی ۱ تخار لایحه وظایف
2  معادن تخار     ۳ سر جیولوجست ۱ تخار لایحه وظایف
3  معادن تخار     ۴ جیولوجست ارشد ۲ تخار لایحه وظایف
4  معادن تخار     ۵ جیولوجست ۱ تخار لایحه وظایف
5  معادن تخار     ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ تخار لایحه وظایف
6  معادن تخار     ۴ کارشناس منرالها ۱ تخار لایحه وظایف
7  معادن تخار     ۴ کارشناس مواد ساختمانی و سنگهای تزینی ۲ تخار لایحه وظایف
8  معادن تخار     ۴ مدیریت هماهنګی د تسهیل قراردادها  ۱ تخار لایحه وظایف
9  معادن تخار     ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ تخار لایحه وظایف
10  معادن تخار     ۴ مدیر عمومی تدارکات و ادرای ۱ تخار لایحه وظایف
11  معادن تخار     ۵ مدیر خدمات ای تی  ۱ تخار لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن کندز ۴ کارشناس منرالها ۲ کندز لایحه وظایف
1 آمریت معادن کندز ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۲ کندز لایحه وظایف
3 آمریت معادن کندز ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ کندز لایحه وظایف

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies