گزارش‌های سال مالی 1398

  ضمایم  
- لیست ملاقات سرپرست وزیر و معینان وزارت معادن و پترولیم با وکیلان و سیاسیون داخلی و خارجی دانلود فایل
-  گزارش دست آوردها و فعالیت های سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم به اداره  دانلود فایل
- پلان عمل جهت تطبیق پالیسی مشارکت زنان در خدمات ملکی دانلود فایل
- گزارش ربع چهارم از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری وزارت در سال مالی 1398 دانلود فایل
- لیست تفاهم نامه های وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
-  پلان عمل وزارت معادن و پترولیم سال 1398 دانلود فایل
- پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش ربع اول از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری وزارت معادن و پترولیم در سال مالی 1398 دانلود فایل
- گزارش ربع دوم از تطبیق پلان مبارزه با فساد اداری سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش ربع سوم از تطبیق پلان مبارزه با فساد اداری سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- مقایسه سفارشات میک با ستراتیژی اصلاحی وزارت معادن و پترولیم  دانلود فایل
- گزارش مصرف بودجه سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
  گزارش عواید ربع چهارم سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش عواید ربع سوم سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش عواید ربع دوم سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش عواید ربع اول سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل