د حقوقي خدمتونو ریاست

د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د طبیعي زیر مو له پلوه د افغانستان د  حکومت یو له کلیدي وزارتونو څخه شمیرل کیږي. د حقوقي خدمتونو ریاست د ۲۰۱۰ کال راهیسې د یاد وزارت (MoMP) د جوړښت برخه ګرځیدلی. د صحي کان کېندنې سکتور د پراختیا لپاره د یو مناسب مقرراتي سیستم اهمیت ته په پام سره، د حقوقي خدمتونو ریاست د کانونو د تړون په ټولو مرحلو کې د مناسبو قوانینو او مقرراتو په چمتو کولو او مناسب او پروخت قانوني مشورو په چمتو کولو کې یې هم خپل مهم رول لوبولی.

د قانوني خدماتو ریاست ماموریت کاري اوتخنیکي طبیعت ته په پام سره، اوسنی کارکونکي کافي ندي. د دې دفتر د وړاندیز شوي نوي جوړښت له مخې، یاده اداره باید عمومي دفتر ته لوړه شي.

دندې او مسؤولیتونه:

 • د نړیوالو معیارونو سره سم د کانونو او پټرولیم وزارت قانوني رژیم رامینځته کولو لپاره د قوانینو، مقرراتو، طرزالعملونو، تصویبونو، قراردادونو او نورو اړونده اسناد چمتو کول او ډیزاین
 • د استخراجي صنایعو د ودې لپاره د کانونو او پټرولیم وزارت او نورو هېوادونو ترمینځ د تړونونو او هوکړو لیکونو لاسلیک کول
 • د کانونو او پټرولیم وزارت لخوا لاسلیک شوي موافقتنامې ارزول او تصویبول
 • د کانونو او پټرولیم وزارت په استخراجي برخه کې د قانوني سیستم، مقرراتو او مرحلو کې د اصلاحاتو وړاندیز
 • د وزیر له دفتر سره د کانونو او پټرولیم وزارت او همدا شان د نورو ریاستونو لپاره د قانوني مشورو وړاندې کول
 • مستاحقو داوطالبانو ته د کان کېندنې معافیت ورکولو په خبرو اترو کې اشتراک
 • د کانونو د قانوني رژیم په نظر کې نیولو سره د کانی معادلو ارزونه او بیاکتنه
 • د نظرنو او پیشنهاداتو او همدا شان د معلوماتو، څیړنو او راپورونو په اړه معلومات راټولول
 • د داوطلبی پخاطر د مناقصهاوو په برخه کې د اسنادو همکاري
 • د کانونو او پټرولیم وزارت د پیرودلو اړوند ټولو اسنادو د ارزونې او پرانیستې مراسمو کې ګډون کول
 • د کانونو او پټرولیم وزارت او د فرنچائز یا نورو اشخاصو ترمینځ په حقوقي شخړو کې د کانونو او پټرولیم وزارت ته قانوني سلا مشورو وړاندې کول
 • په ملي او نړیوالو قضایي پروسو کې د کانونو او پټرولیو وزارت نماینده ګي
 • په ادارو او محکمو کې د نورو حقوقي سیستمونو اړوند موضوعاتو تعقیب
 • د کارکونکو د ظرفیتونو لوړول
 • د کانونو او پټرولیم وزارت لطرفه له نورو دولتي ادارتو سره د یاد وزارت نمایندګي کول
 • د کانونو او پټرولیم وزارت اړوند راونو پروژو او قوانینو په اړه د سلا مشورو شریک کول
 • د میاشتنی، رابعوارو او کالنۍ برنامو ترتیب کول
 • د حقوقي نظام د لا پیاوړتیا لپاره تحقیقي څیړنې کول
 • په قانوني پروسو کې د عدلیې وزارت، مقننې کمیټې او پارلمان سره همکاري کول
 • د میاشتنیو، رابعوارو او کلنیو ګزارشونو ترتیب کول
 • د قانون د پلي کول لارې هوارول

د نورو دندو ترسره کول کوم چې د قوانینو او پالیسیو لخوا تعریف شوي.