اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک مقدار 10,000کیلوگرام مایع کیمیاوی انگیبیتور

firoz_admin
'''

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک مقدار 10,000کیلوگرام مایع کیمیاوی انگیبیتور ضرورت تصدی افغان گاز  را تحت شماره داوطلبی داوطلبی (MOMP/G-31/NCB-1398) به اساس قرارداد به شرکت تجارتی مجیب خلیل لمتد جواز نمبر(37046) با داشتن محل اصلی مرکز تجارتی پنجشیر چهاراهی دهن باغ مرکزکابل به قیمت مجموعی مبلغ 4,958,000   چهارمیلیون ونوصدو پنجاه وهشت هزار افغانی اعطاء مینماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی در مطابقت به متحد المال شماره NPA/C08/1395 ریاست پالیسی تدارکات طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Wed, Feb 19 2020 10:27 AM
Background image

Audit Services to Resolve the Discrepancies of the AEITI 3rd, 4th & 5th Reconciliation Reports

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Country:                 Afghanistan

Project Name:        Afghanistan Gas Project (AGASP)

Project ID:     . . .

Thu, Feb 13 2020 10:00 AM
Background image

Consultancy Services to prepare 7th AEITI Report

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Country:                Afghanistan

Project Name:       Afghanistan Gas Project (AGASP)

Project ID:       . . .

Sun, Jan 19 2020 9:32 AM
Background image

International Business Development Consultant

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(INDIVIDUAL CONSULTING SERVICES)

Country:          Afghanistan

Project Name: Afghanistan Gas Project (AGASP)

Project ID No: P172109

Grant No.   . . .

Back to tenders