اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک مقدار 10,000کیلوگرام مایع کیمیاوی انگیبیتور

firoz_admin
'''

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک مقدار 10,000کیلوگرام مایع کیمیاوی انگیبیتور ضرورت تصدی افغان گاز  را تحت شماره داوطلبی داوطلبی (MOMP/G-31/NCB-1398) به اساس قرارداد به شرکت تجارتی مجیب خلیل لمتد جواز نمبر(37046) با داشتن محل اصلی مرکز تجارتی پنجشیر چهاراهی دهن باغ مرکزکابل به قیمت مجموعی مبلغ 4,958,000   چهارمیلیون ونوصدو پنجاه وهشت هزار افغانی اعطاء مینماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی در مطابقت به متحد المال شماره NPA/C08/1395 ریاست پالیسی تدارکات طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.