تمدید اعلان داوطلبی 15 پایه لب تاپ

firoz_admin
ff

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

بدلیل اینکه اعلان قبلی داوطلبی متذکره در روزهای عید مصادف شد بناء پروسه داوطلبی تدارک 15 لب تاپ ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی الی تاریخ 7/5/1400 روز پنج شنبه ساعت 00:10 بجه قبل از ظهر مدت 6 روز  تمدید گردید لطف نموده در جریان میعاد داده شده آفر های سربسته خویش را به آمریت اجناس وخدمات غیر مشورتی تسلیم نمایند.