په لویو کچې د کان کیندنې لوی ریاست

  لویې کانی پروژې
1 قرارداد پروژه بلاک اول آهن غوریان ولایت هرات با شرکت وطن درخشان
2 قرارداد پروژه بلاک دوم آهن غوریان ولایت هرات با شرکت شاحل شرق میانه
3 قرارداد پروژه بلاک سوم آهن غوریان ولایت هرات با شرکت شمش ملی افغان
4 قرارداد پروژه بلاک چهارم آهن غوریان ولایت هرات با شرکت باختر فولاد
5 قرارداد پروژه بلاک دوم سرب و جست ولسوالی تولک ولایت غور با شرکت افغان انویست
6 قرارداد پروژه طلا سمتی ولایت تخار با شرکت چینا افغانستان ده یون لونگ زیرن
7 قرارداد پروژه بلاک اول کرومایت کوه صافی ولایت پروان با شرکت علیم شاه بابا
8 قرارداد پروژه بلاک چهارم کرومایت کوه صافی ولایت پروان با شرکت طیب زابل
9 قرارداد زغالسنگ مسجد چوبی ولسوالی کرخ ولایت هرات با شرکت حضرت بلال خالد
10 قرارداد پروژه سمنت ولسوالی زنده جان ولایت هرات با شرکت گلبهار انویسمنت
11 قرارداد پروژه سمنت جبل السراج ولایت پروان با شرکت الفلاح العالمی
12 قرارداد پروژه طلا قره ذغن ولسوالی دوشی ولایت بغلان با شرکت های باختر یونین و مدثر آشنا
13 قرارداد پروژه آهن پشتون زرغون ولایت هرات با شرکت همگرایان غرب
14 قرارداد پروژه نصف بلاک سوم سرب و جست بلاک قرغنو ولسوالی شهرک ولایت غور با شرکت خپلواک کاظمی
15 قرارداد پروژه سمنت ولسوالی دامان ساحه شوراندام ولایت کندهار با شرکت احمد نبی زاده
16 قرارداد پروژه زغالسنگ ولسوالی اوبه ساحه نایک ولایت هرات با شرکت بلال مدثر