د وزارت مرستیالان

  • د وزیر تخنیکی معین
  • د پالیسی او برنامو معین
  • مالی او اداری معین