ریاست معادن ولایت بامیان

علی یاور "قاسمی"

رئیس معادن ولایت بامیان

تیلفون: 0792217517

ایمیل : bamyan@momp.gov.af

آدرس: پلان شهری دشت عیسی خان، تعمیر نمبر(14)

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30

  گزارش ها و فعالیت های ریاست معادن ولایت بامیان
- گزارش فعالیت های ریاست معادن ولایت بامیان سال مالی 1398
- گزارش فعالیت های ریاست معادن بامیان ربع چهارم