ریاست تنظیم عواید

ریاست تنظیم عواید در تشکیل سال مالی 1398 جهت تحقق پلان مالی وزارت، شفافیت در جمع آوری عواید به منظور افزایش عواید دولت از سکتور معادن زیر چتر معینیت مالی و اداری ایجاد گردید

وظایف و مسولیت های ریاست تنظیم عواید

نظارت، کنترول و مدیریت از پیشبینی، جمع آوری،تحلیل، قطعیه عواید، تطبیقات و تهیه راپور ها بمنظور شفافیت در حصول عواید غیر مالیاتی سکتور معادن میباشد.

دست آوردها و اجراات ریاست طی سال مالی1399

وزارت معادن و پترولیم برای سال مالی 1399 مبلغ  (2,012,276,827)افغانی عواید پیشبینی نموده بود با وصف شیوه ویروس کرونا و حالت قرنطین در کشور طی سال مالی در مرکز وزارت مبلغ  (2,177,485,875)افغانی عواید جمع آوری و به حساب (3310209229281) وزارت معادن و پترولیم تحویل بانک گردیده که (165.209.048) افغانی افزایش را در پلان نشان میدهد

عواید پلانی سال مالی1399

عواید تحقق یافته از آغاز سال مالی الی اخیر سال مالی

افزایش در عواید بدست آمده

2.012.276.827  افغانی

2.177.485.875  افغانی

8%

  

 

 

جدول  عواید پیشبینی شده و تحقق یافته مرکز وزارت به تفکیک منابع سال مالی 1399