ریاست تنظیم عواید

ریاست تنظیم عواید در تشکیل سال مالی 1398 جهت تحقق پلان مالی وزارت، شفافیت در جمع آوری عواید به منظور افزایش عواید دولت از سکتور معادن زیر چتر معینیت مالی و اداری ایجاد گردید

وظایف و مسولیت های ریاست تنظیم عواید

نظارت، کنترول و مدیریت از پیشبینی، جمع آوری،تحلیل، قطعیه عواید، تطبیقات و تهیه راپور ها بمنظور شفافیت در حصول عواید غیر مالیاتی سکتور معادن میباشد.

 

   گزارش‌های جمع آوری عواید روزانه وزارت معادن و پترولیم 
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 5 الی 11 برج عقرب 1401 مبلغ (347,434,630) سه صد و چهل هفت میلیون و چهارصد و سی چهار هزار و شش صد و سی  افغانی.
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 28 برج میزان الی 4 برج عقرب 1401 مبلغ (319,660,491) سه صد و نوزده میلیون و شش صد و شصت هزار و چهار صدو نود یک افغانی و مبلغ (70,460) هفتاد هزار و چهارصدشصت دالر آمریکایی.
-

عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 21 الی 27  برج میزان 1401 مبلغ (301,360,439) سه صد و یک میلیون و سه صد و شصت هزار و چهارصد و سی نه افغانی و مبلغ (2,251,000) دو میلیون و دوصدپنجاه و یک هزار دالر آمریکایی.

- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 14  الی 20  برج میزان 1401 مبلغ (314،272،600) سه صد چهارده میلیون دو صد هفتاد دو هزار و ششصد افغانی
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 7  الی 13  برج میزان 1401 مبلغ (402,836,932) چهار صد و دو میلیون و هشتصد و سی و شش هزار نه صدو سی دوفغانی و مبلغ (1,124,000) یک میلیون و یکصد و بیست چهار هزار دالر آمریکایی.
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 31  برج سنبله الی 6 برج میزان 1401 مبلغ (627,709,039) شش صد و بیست هفت میلیون و هفتصد و نه هزار سی نه افغانی و مبلغ (1,125.000) یک میلیون و یکصد و بیست پنج هزار دالر آمریکایی.
-

عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 24  الی 30  برج سنبله 1401 مبلغ (382,814,147) سه صد هشتاد دو میلیون هشتصد چهارده هزار و یکصد چهل هفت افغانی

- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 17  الی 23  برج سنبله 1401 مبلغ (428,094,113) چهارصد بیست هشت میلیون و نود چهار هزار و یکصد و سیزده  افغانی
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 10  الی 16 برج سنبله 1401 مبلغ (348,058,678) سه صد چهل هشت میلیون و پنجاه هشت هزار و شش صد هفتاد هشت  افغانی و مبلغ (1,080,000) یک میلیون و هشتاد هزار دالر آمریکایی.
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 3  الی 9  برج سنبله 1401 مبلغ (355,941,034) سه صد و پنجاه پنج میلیون و نه صد و چهل یک هزار و سی و چهار افغانی و مبلغ (1,080,000) یک میلیون و هشتاد هزار دالر آمریکایی.
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 27  برج اسد الی 2 برج سنبله 1401 مبلغ (426,113,941) چهارصد بیست شش میلیون و یکصد سیزده هزار و نه صد چهل یک افغانی.
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 20  الی 26  برج اسد 1401 مبلغ (402,497,168) چهار صد دو میلیون و چهار صد نود هفت هزار و یک صد و شصت هشت افغانی و مبلغ (3,305,640) سه میلیون و سه صدو پنج هزار و ششصد و چهل دالر.
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 13  الی 19  برج اسد 1401 مبلغ (235,875,091) دوصد و سی و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار نود یک افغانی.
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 6  الی 12 برج اسد 1401 مبلغ (200,752,854) دوصد میلیون و هفتصد و پنجاه  دو هزار و هشت صد پنجاه چهار افغانی و مبلغ (710,000) هفت صد ده هزار دالر آمریکایی.
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 30 برج سرطان  الی 5 اسد 1401 مبلغ (206,670,088) دوصد شش میلیون و شش صد و هفتاد هزار و هشتاد و هشت افغانی و مبلغ (3,092,900) سه میلیون و نود دو هزار و نه صد دالر آمریکایی.
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ (23 الی 29 ) برج سرطان 1401 مبلغ (184,142,531) یک صد هشتاد چهار میلیون و و یک صد و چهل دو هزار و پنجصد سی و یک افغانی
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ (16 الی 22 ) برج سرطان 1401 مبلغ (94,413,244)نود چهار میلیون و چهارصد سیزده هزار  و دو صد چهل چهار افغانی
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ (9 الی 15) برج سرطان 1401 مبلغ (247,198,690) دوصد و چهل هفت میلیون و یکصد و نود هشت هزار و شش صد و نود افغانی
-

عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ (2-8) برج سرطان 1401 مبلغ (343,056,372) سه صدوچهل و سه میلیون پنجا شش هزار و سه صد هفتاد دو افغانی و مبلغ (2,524,000) دو میلیون و پنجصد بیست چهار هزار دالر آمریکایی.

- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 26 برج جوزا الی اول برج سرطان 1401 مبلغ (429,509,588) چهارصدوبیست نه میلیون و پنجصد نه هزار و پنجصد هشتاد و هشت افغانی.
- عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ (19 – 25) برج جوزا 1401 مبلغ (375,283,227) سه صدوهفتاد و پنج میلیون و دو صدو هشتاد سه هزار و دو صدو بیست هفت افغانی و مبلغ (1,893,000) یک میلیون و هشت صدونودو سه هزار دالر آمریکایی.
- گزارش عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 12 الی 18 برج جوزا سال 1401 :
عواید هفته سوم برج جوزا وزارت: مبلغ (413,856,267) افغانی.
عواید تصدی افغان گاز تاریخ  (12 - 18) جوزا : مبلغ (1,727,056) افغانی.
   
- گزارش عواید جمع آوری شده وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 29/2/1401 الی 4/3/1401  مبلغ (277,893,194) دوصدوهفتاد و هفت میلیون و هشتصد نود و سه هزار و یکصد و نود چهار افغانی.
- گزارش عواید جمع آوری شده وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 22/2/1401 الی 28/2/1401  مبلغ (248,446,520) دوصدوچهل هشت میلیون و چهارصدوچهل شش هزار و پنجصد و بیست افغانی.
- گزارش عواید جمع آوری شده وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 10/2/1401 الی 21/2/1401  مبلغ (425,312,367) چهارصدوبیست و پنج میلیون و سه صدودوازده هزار و سه صد و شصت هفت افغانی.
-

گزارش عواید جمع آوری شده وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 1/2/1401 الی 7/2/1401 مبلغ (332,807,006) سه صد و سی و دو میلیون و هشتصد و هفت هزار و شش افغانی.

- عواید جمع آوری شده وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا از تاریخ 25/1/1401 الی 31/1/1401 الی مبلغ  (255,535,819) دوصدو پنجاه و پنج میلیون و پنجصد و سی و پنج هزار و هشت صدو نزده افغانی.
-

عواید جمع آوری شده وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا از تاریخ 20/1/1400 الی 24/1/1400 مبلغ  (538,639,529) پنجصد و سی و هشت میلیون و ششصدو سی و نه هزار و پنجصدو بیست و نه افغانی.

-

عواید جمع آوری شده وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا از تاریخ  13 حمل 1401 الی 18 حمل 1401 مبلغ  (120,029,572) یکصدو و بیست میلیون و بیست و نه هزار و پنجصد و هفتاد و دوافغانی.

- عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ  10 حمل 1401 مبلغ  (3,906,824) سه میلیون و نه صدو شش هزار و هشتصد و بیست و چهار افغانی.
- عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 9 حمل 1401 مبلغ  (31,451,057) سی و یک میلیون و چهارصدو پنجا و یک هزار و پنجا و هفت افغانی.
- عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ  8 حمل 1401 مبلغ  (16,291,205) شانزده میلیون و دوصد و نود یک هزار و دوصد و پنج افغانی.
- عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ  7 حمل 1401 مبلغ  (38,267,745) سی و هشت میلیون و دوصدوشصت و هفت هزار و هفتصدوچهل پنج افغانی.
-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ  6 حمل 1401 مبلغ  (11,485,263) یازده میلیون و چهارصدو هشتادپنج هزارو دو صدو شصت سه افغانی.

- عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ  4 حمل 1401 مبلغ  (38,267,745) سی و هشت میلیون و دوصدو شصت هفت هزار و هفتصدوچهل و پنج افغانی.
-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 3 حمل 1401 مبلغ  (11,709,680) یازده میلیون و هفت‌صدونه هزار و شش صدو هشتاد افغانی.

-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 2 حمل 1401 مبلغ  (8,423,156) هشت میلیون و چهارصدو بیست و سه هزار و یکصدو پنجاه و شش افغانی.

-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ اول حمل 1401 مبلغ  (17,969,800) هفده میلیون و نه صدو شصت و نه هزار و هشت صد افغانی.

-

گزارش عواید جمع آوری شده ا.ا.ا از آغاز سال مالی 1400 الی اخیر حوت 1400

- عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ ۲۹حوت 1400 مبلغ (۱۸۵،۴۱۹،۳۶۴) یکصدو هشتاد و پنج میلیون و چهارصدو نزده هزارو سه صدو شصت و چهار افغانی.
-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 26 حوت 1400 مبلغ  (4,760,630) چهار میلیون و هفت صدو شصت هزار و شش صد و سی افغانی.

-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 25 حوت 1400 مبلغ  (129,337,873) یکصدوبیست و نه میلیون و سه صد و سی و هفت هزار و هشت صد و هفتاد و سه افغانی.

- عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 24 حوت 1400 مبلغ  (135,424,688) یکصدو سی و پنج میلیون و چهارصدو بیست و چهار هزار و شش صدو هشتاد و هشت افغانی.
- عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 23 حوت 1400 مبلغ  (141,082,937) یکصدو چهل و یک میلیون و هشتاد و دوهزار و نه صدو سی و هفت افغانی.
-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 22 حوت 1400 مبلغ  (22,746,269) بیست و دو میلیون و هفت صد و چهل و شش هزار و دو صد و شصت و نه افغانی.

-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 21 حوت 1400 مبلغ  (45,037,745) چهل و پنج میلیون و سی و هفت هزار و هفت‌صد و چهل و پنج افغانی.

-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 19 حوت 1400 مبلغ  (149,874,619) یک صدو چهل و نه میلیون و هشت صدو هفتاد و چهار هزار و شش صدو نزده افغانی.

-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 18 حوت 1400 مبلغ  (142,244,819) یک‌صد و چهل و دو میلیون و دوصد و چهل و چهار هزار و هشت صد و نزده افغانی.

- عواید جمع آوری شده از آغاز سال مالی 1400 الی 17 حوت 1400 وزارت معادن و پترولیم
-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 17 حوت 1400 مبلغ  (8,253,479) هشت میلیون و دوصدو و پنجاه و سه هزار و چهارصد و هفتاد و نه افغانی.

- گزارش عواید جمع آوری شده از تاریخ 12/12/1400 الی 16/12/1400 وزارت معادن و پترولیم ا.ا.افغانستان
-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 11 حوت 1400 مبلغ  (9,079,965) نه میلیون و هفتاد و نه هزارو نه صدوشصت و پنج افغانی.

- عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 10 حوت 1400 مبلغ  (23,287,746) بیست و سه میلیون دوصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و چهل و شش افغانی.
- عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 7 حوت 1400 مبلغ  (42,266,145) چهل دو میلیون دوصد وشصت و شش هزار و یکصدو چهل و پنج افغانی.
- عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 5 حوت 1400 مبلغ (6,107,200) شش میلیون و یکصد وهفت هزار و دوصد افغانی می‌باشد.
-

گزارش عواید روزمره از تاریخ اول حوت الی چهار حوت 1400 برویت صورت حسابات بانکی وزارت معادن و پترولیم.

- عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 2 حوت 1400 مبلغ (16,403,654) شانزده میلیون و چهارصدو سه هزار و شش صدو پنجاه و چهار افغانی می‌باشد.
-

عواید جمع آوری شده یک روز وزارت معادن و پترولیم ا.ا.ا به تاریخ 25 دلو 1400 مبلغ (22,824,146) بیست دو میلیون وهشت صدو بیست و چهار هزار و یک صدو چهل و شش افغانی می‌باشد.

-

عواید جمع آوری شده تاریخ 23 دلو 1400 وزارت معادن و پترولیم امارت اسلامی افغانستان مبلغ (175,382,818) افغانی.

-  

دست آوردها و اجراات ریاست طی سال مالی1399

وزارت معادن و پترولیم برای سال مالی 1399 مبلغ  (2,012,276,827)افغانی عواید پیشبینی نموده بود با وصف شیوه ویروس کرونا و حالت قرنطین در کشور طی سال مالی در مرکز وزارت مبلغ  (2,177,485,875)افغانی عواید جمع آوری و به حساب (3310209229281) وزارت معادن و پترولیم تحویل بانک گردیده که (165.209.048) افغانی افزایش را در پلان نشان میدهد

عواید پلانی سال مالی1399

عواید تحقق یافته از آغاز سال مالی الی اخیر سال مالی

افزایش در عواید بدست آمده

2.012.276.827  افغانی

2.177.485.875  افغانی

8%

  

 

 

جدول  عواید پیشبینی شده و تحقق یافته مرکز وزارت به تفکیک منابع سال مالی 1399