قرارداد های مس وزارت معادن و پترولیم

قرارداد معدن مس شیدای ولایت هرات

  ضمایم  
- درخواست برای اظهار علاقمندی REQI دانلود فایل
-    لیست شرکت هایی که اظهار علاقمندی نموده اند  دانلود فایل
- لیست شرکت های که اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند دانلود فایل
- لیست شرکت های که پیشنهاد ارایه نموده اند دانلود فایل
- شرایط ارزیابی داوطلبی دانلود فایل
- معلومات مالکین ذینفع دانلود فایل
- مینوت جلسه تصمیم گیری در رابطه به داوطلبی دانلود فایل
- متن قرارداد دانلود قایل

 

قرارداد معدن مس بلخاب ولایت سرپل

  ضمایم  
- درخواست برای اظهار علاقمندی REQI دانلود فایل
-    لیست شرکت هایی که اظهار علاقمندی نموده اند  دانلود فایل
- لیست شرکت های که اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند دانلود فایل
- لیست شرکت های که پیشنهاد ارایه نموده اند دانلود فایل
- شرایط ارزیابی داوطلبی دانلود فایل
- معلومات مالکین ذینفع دانلود فایل
- مینوت جلسه تصمیم گیری در رابطه به داوطلبی دانلود فایل
- متن قرارداد دانلود فایل

 

قرارداد معدن مس عینک

  ضمایم  
- درخواست برای اظهار علاقمندی REQI دانلود فایل
-    لیست شرکت هایی که اظهار علاقمندی نموده اند  دانلود فایل
- لیست شرکت های که اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند دانلود فایل
- شرایط ارزیابی داوطلبی دانلود فایل
- لیست شرکت های که پیشنهاد ارایه نموده اند دانلود فایل
- معلومات مالکین ذینفع دانلود فایل
- مینوت جلسه تصمیم گیری در رابطه به داوطلبی دانلود فایل