ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به منظور انعکاس فعالیت‌ها، کارکردها و دست‌آوردهای وزارت معادن و پترولیم به‌منظور تأمین روابط اطلاعاتی با نهادهای همکار در سطح ملی و بین‌المللی، رسانه‌ها، تحقیق‌کنندگان و نهادهای اکادمیک ایجاد گردیده است.

این ریاست مسوولیت نشر و پخش اطلاعات و معلومات وزارت را مطابق به قانون حق دستر‌سی به اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی دارا بوده که از طریق رسانه‌های همه‌گانی (رسانه‌های صوتی، تصویری، چاپی و اجتماعی) به دسترس عام قرار می‌دهد.

در ضمن برای آگاهی‌دهی در مورد فعالیت‌ها، فرصت‌ها و دست‌آوردهای وزارت، مسوولیت برگزاری و پوشش مطبوعاتی کنفرانس‌ها، سمینارها و کارگاه‌ها را در هماهنگی با بخش‌های مربوطه و مرکز رسانه‌های حکومت دارا می‌باشد.