اعلان بست های (3) و (4) مرکز وزارت

firoz_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۸:۳۰
33

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/

شماره عنوان بست بست ریاست تعداد موقعیت
1 مفتش تخنیکی معادن  3 تفتیش تخنیکی معادن 12 کابل
2 مفتش هایدروکاربن ها 3 تفتیش تخنیکی هایدروکاربن ها 2 کابل
3 ماستر ترینر برنامه های استخراجی 3 انستیتوت معادن 8 کابل
4 آمر روابط بین الملل 3  روابط بین الملل و هماهنگی دونرها  1 کابل
5 مسوول مدیریت امور معدن بزرگ 3 تنظیم امور معادن بزرگ 2 کابل
6 مسوول مدیریت امور معدن کوچک 3 تنظیم امور معادن کوچک  حرفوی 10 کابل
7 مفتش محیط زیستی، صحت ایمینی و خدمات اجتماعی 3 تفتیش تخنیکی معادن 6 کابل
8 هماهنگ کننده AEITI 2 سکرتریت ایجاد شرکت های ملی 2 کابل
9 کارشناس ارشد نظارت و ارزیابی 3 نظارت و ارزیابی 1 کابل
10 عضو علمی و کدری 4 انستیتوت معادن 4 کابل
11 ترینر حرفوی 4 انستیتوت معادن 1 کابل
12 کارشناس امور معدن بزرگ 4 تنظیم امور معادن بزرگ 1 کابل
13 کارشناس امور معدن کوچک 4 تنظیم امور معادن کوچک  حرفوی 10 کابل
14 مدیر عمومی تنظیم سفرها 4 روابط بین الملل و هماهنگی دونرها  2 کابل
15 کارشناس هماهنگی  برنامه ها 4 روابط بین الملل و هماهنگی دونرها  3 کابل
           

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies