اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات میدان وردک، بلخ، جوزجان و سرپل

firoz_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۹:۴۵
زز

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن وردک ۴ کارمند اجتماعی ۲ وردک لایحه وظایف
2  معادن وردک ۳ سر جیولوجست ۱ وردک لایحه وظایف
3  معادن وردک ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ وردک لایحه وظایف
4  معادن وردک ۴ کارشناس منرالها ۳ وردک لایحه وظایف
5  معادن وردک ۴ کارشناس مواد ساختمانی و سنگ های تزینی ۲ وردک لایحه وظایف
6  معادن وردک ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ وردک لایحه وظایف
7  معادن وردک ۵ مدیر خدمات ای تی  ۱ وردک لایحه وظایف
8  معادن وردک ۷ خانه سامان  ۱ وردک لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن بلخ ۳ مفتیش تخنیکی منرال ها  ۲ بلخ لایحه وظایف
2  معادن بلخ ۴ کارمند اجتماعی ۲ بلخ لایحه وظایف
3  معادن بلخ ۴ جیولوجست ارشد ۱ بلخ لایحه وظایف
4  معادن بلخ ۵ جیولوجست  ۲ بلخ لایحه وظایف
5  معادن بلخ ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ بلخ لایحه وظایف
6  معادن بلخ ۴ کارشناس منرالها ۱ بلخ لایحه وظایف
7  معادن بلخ ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۲ بلخ لایحه وظایف
8  معادن بلخ ۴ مدیریت هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ بلخ لایحه وظایف
9  معادن بلخ ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ بلخ لایحه وظایف
10  معادن بلخ ۴ مدیر عمومی تدارکات  اداری ۱ بلخ لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن جوزجان ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ جوزجان لایحه وظایف
2 آمریت معادن جوزجان ۴ کارشناس منرالها ۱ جوزجان لایحه وظایف
3 آمریت معادن جوزجان ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۲ جوزجان لایحه وظایف
4 آمریت معادن جوزجان ۵ مدیر کارکنان ۱ جوزجان لایحه وظایف
5 آمریت معادن جوزجان ۴ مدیر عمومی مالی و عواید ۱ جوزجان لایحه وظایف
6 آمریت معادن جوزجان ۴ کارمند اجتماعی  ۱ جوزجان لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن سرپل  ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ سرپل لایحه وظایف
2 آمریت معادن سرپل  ۴ کارمند اجتماعی  ۱ سرپل لایحه وظایف
3 آمریت معادن سرپل  ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۲ سرپل لایحه وظایف
4 آمریت معادن سرپل  ۵ مدیر کارکنان ۱ سرپل لایحه وظایف
5 آمریت معادن سرپل  ۴ مدیر عمومی مالی و عواید ۱ سرپل لایحه وظایف

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies