اطلاعیه

firoz_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۴ - ۱۱:۵۶
صصص

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت معادن وپترولیم در مجموع 225تن از علما کرام را برای نظارت به منظور شفافیت از معادن قرار دادشده و همچنان بخاطر استخراج امور تخنکی وارزیابی معادن انجینیران فارغ شده ازبخش معادن را بشکل کارمند باالمقطع جذب مینماید تا درکار های وزارت معادن وپترولیم پیشرفت به میان آید.

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies