اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات ارزگان، نیمروز، پکتیا و پکتیکا

firoz_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۸:۵۴
لبب

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Sorry...This form is closed to new submissions.

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن ارزگان ۵ مدیر اجرائیه  ۱ ارزگان لایحه وظایف
2 آمریت معادن ارزگان ۴ کارشناس منرالها ۲ ارزگان لایحه وظایف
3 آمریت معادن ارزگان ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۱ ارزگان لایحه وظایف
4 آمریت معادن ارزگان ۴ کارمند اجتماعی ۲ ارزگان لایحه وظایف
5 آمریت معادن ارزگان ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ ارزگان لایحه وظایف
6 آمریت معادن ارزگان ۷ خانه سامان ۱ ارزگان لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن نیمروز ۵ مدیر اجراییه ۱ نیمروز لایحه وظایف
2 آمریت معادن نیمروز ۴ مدیر عمومی مالی و اداری ۱ نیمروز لایحه وظایف
3 آمریت معادن نیمروز ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۲ نیمروز لایحه وظایف
4 آمریت معادن نیمروز ۴ کارمند اجتماعی ۱ نیمروز لایحه وظایف
5 آمریت معادن نیمروز ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ نیمروز لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1  معادن پکتیا ۴ کارمند اجتماعی ۱ پکتیا لایحه وظایف
2  معادن پکتیا ۳ سر جیولوجست ۲ پکتیا لایحه وظایف
3  معادن پکتیا ۴ جیولوجست ارشد ۶ پکتیا لایحه وظایف
4  معادن پکتیا ۵ جیولوجست ۲ پکتیا لایحه وظایف
5  معادن پکتیا ۵ همکار کارشناس جی ای اس ۱ پکتیا لایحه وظایف
6  معادن پکتیا ۳ آمریت منرالها و هایدرو کاربن ها ۱ پکتیا لایحه وظایف
7  معادن پکتیا ۴ کارشناس منرالها ۱ پکتیا لایحه وظایف
8  معادن پکتیا ۴ کارشناس مواد ساختمانی و سنگهای تزینی ۲ پکتیا لایحه وظایف
9  معادن پکتیا ۴ مدیریت هماهنګی د تسهیل قراردادها  ۱ پکتیا لایحه وظایف
10  معادن پکتیا ۳ آمریت مالی و اداری  ۱ پکتیا لایحه وظایف
11  معادن پکتیا ۴ مدیر عمومی تدارکات و اداری ۱ پکتیا لایحه وظایف
12  معادن پکتیا ۵ مدیر خدمات ای تی  ۱ پکتیا لایحه وظایف

---

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعداد ولایت لایحه وظایف
1 آمریت معادن پکتیکا ۴ مدیر عمومی مالی و عواید ۱ پکتیکا لایحه وظایف
2 آمریت معادن پکتیکا ۴ مدیر هماهنگی و تسهیل قراردادها ۱ پکتیکا لایحه وظایف
3 آمریت معادن پکتیکا ۴ کارشناس مواد ساختمانی ۱ پکتیکا لایحه وظایف
4 آمریت معادن پکتیکا ۴ کارشناس منرالها ۲ پکتیکا لایحه وظایف
5 آمریت معادن پکتیکا ۴ کارمند اجتماعی ۱ پکتیکا لایحه وظایف
6 آمریت معادن پکتیکا ۴ جیولوجست ارشد ۱ پکتیکا لایحه وظایف