ظواهر معدنی ولایت کابل

ولایت کابل از جمله ولایات مرکزی افغانستان بوده که مرکز آن شهر کابل میباشد. ولایت کابل از شمال با ولایت های کاپیسا و پروان، از طرف شرق با ولایت لغمان، از طرف جنوب شرق با ولایت ننگرهار، از طرف جنوب با ولایت لوگر و از طرف غرب با ولایت میدان وردگ هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (5,204,667)تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله معدن مس در ساحه جوهر و دربند، آهن در پغمان، مسکویت و یاقوت در جگدلک، تالک در للندر، زغال سنگ در خاک جبار، معدن گرافیت در خاوره، کوارتز  و سنگ های تزئیناتی در کاریزمیر، الغوی، ده کیپک و گزک موقعیت دارد.

لست ظواهر و شواهد معدنی ولایت کابل !

شماره

ساحه ی معدن

نوعیت مواد معدن، ظواهر و شواهد معدنی

ساحه ی معدن

1

پغمان

 آهن

پغمان

2

ده سبز

آهن

ده سبز

3

حیدر آباد

 آهن

حیدر آباد

4

شیناکی

 آهن

شیناکی

5

گزکی

 آهن

گزکی

6

ناحیه مس دار

مس

ناحیه مس دار

7

جوهر

 مس

جوهر

8

دربند

مس

دربند

9

گدوچینه

مس

گدوچینه

10

حیدر آباد

 مس

حیدر آباد

11

سلطان پاچا

 مس

سلطان پاچا

12

تغر

 مس

تغر

13

گلدره 2

 مس

گلدره 2

14

خروطی

 مس

خروطی

15

خورد کابل

 مس

خورد کابل

16

چکری

 مس

چکری

17

جگدلگ

 مسکویت

جگدلگ

18

للندر

 تالک

للندر

19

خاوره خاوره

 گرافیت

خاوره خاوره

20

جگدلگ

 یاقوت

جگدلگ

21

خاوره خاوره

 کوارتز

خاوره خاوره

22

کاریزمیر

 سنگ های تزئینی

کاریزمیر

23

الغوی

 سنگ های تزئینی

الغوی

24

ده کیپک

  سنگ های تزئینی

ده کیپک

25

گزک

  سنگ های تزئینی

گزک

26

خواجه رواش

  سنگ های تزئینی

خواجه رواش

27

شهرا را

  سنگ های تزئینی

شهرا را

28

شاخ برنتی

  سنگ های تزئینی

شاخ برنتی

29

سلطان پاچا

  سنگ های تزئینی

سلطان پاچا

30

غریب غر

  مرمر گزک

غریب غر

31

خورد کابل

 مرمر گزک

خورد کابل

32

بادام باغ

  مرمر گزک

بادام باغ

33

قرغه

  مرمر گزک

قرغه

34

ریشخور

  مرمر گزک

ریشخور

35

بیبی تندوری

  مرمر گزک

بیبی تندوری

36

قلم کار

 مرمر گزک

قلم کار

37

تره خیل

 مرمر

تره خیل

38

ده کیپک

 گل های سفالی سقف وخشت

ده کیپک

39

استالف

 آبهای کاربناتی

استالف

40

ساحه دوم تنگی بند غازی قول سرخ

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

ساحه دوم تنگی بند غازی قول سرخ

41

قلعه عطا

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

قلعه عطا

42

دره للندر

تراورتین

دره للندر

43

قلعه اتفاق

سنگ تعمیراتی

قلعه اتفاق

44

ارغندی

سنگ تعمیراتی

ارغندی

45

قلعه اتفاق

جغل دریایی

قلعه اتفاق

46

خیرآباد

سنگ تعمیراتی

خیرآباد

47

بندغازی

سنگ تعمیراتی

بندغازی

48

بند شاه و عروس

سنگ تعمیراتی

بند شاه و عروس

49

ساحه دوم دشت پدوله

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

ساحه دوم دشت پدوله

50

گل چشمه

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

گل چشمه

51

ساحه سوم قول سرخ تنگی بند غازی

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

ساحه سوم قول سرخ تنگی بند غازی

52

ساحه اول ناحیه هفتم دشت پدوله

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

ساحه اول ناحیه هفتم دشت پدوله

53

ساحه اول قول سرخ تنگی بند غازی

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

ساحه اول قول سرخ تنگی بند غازی

54

کوه توپ

سنگ تعمیراتی

کوه توپ

55

باریک آب

سرمه ریگ

باریک آب

56

شکر دره

سنگ های ساختمانی

شکر دره

57

چهل دختران

تراورتین

چهل دختران

58

لوی کنج

مرمر

لوی کنج

59

کمری

کوارسیت

کمری

60

پیربلند و گوسنگ

گرانودیوریت

پیربلند و گوسنگ

61

بوستان

گرانیت گنایس

بوستان

62

للندر

 کرومایت

للندر

 

مأخذ

  1. معلومات عمومی ولایت کابل اداره ارگان های محل، ۲۰۱۸ (https://idlg.gov.af/kabul/ )
  2. لست معادن ولایت کابل بر اساس معلومات ریاست معلومات جیولوجیکی معینیت سروی جیولوجی وزارت معادن و پترولیم

3. سالنامه برآورد نفوس کشور، احصائیه مرکزی، 1399 https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf