ریاست معادن ولایت بغلان

شاه محمود "فیض زاد"

رئیس معادن ولایت بغلان

تیلفون: 0798717722

ایمیل : baghlan@momp.gov.af

آدرس: جوار ریاست انکشاف دهات

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30

  گزارش ها و فعالیت های ریاست معادن ولایت بغلان
- گزارش فعالیت های سال مالی 1398 ریاست معادن ولایت بلخ