ریاست معادن ولایت هرات

انجنیر ضیاالحق "پوپل"

رئیس معادن ولایت هرات

تیلفون: 0797115314

ایمیل : herat@momp.gov.af

آدرس: شهر هرات چهاراهی مستوفیت

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30

  گزارش ها و فعالیت های ریاست معادن ولایت هرات
- گزارش فعالیت های ریاست معادن ولایت هرات سال 1398