ظواهر معدنی ولایت نیمروز

ولایت نیمروز، در جنوب غرب افغانستان موقعیت داشته دارد. شهر زرنج منحیث مرکز اداری ولایت نیمروز از جمله شهر های مشهور تاریخی این سرزمین به شمارمی رود. نیمروز از شمال و شمال غرب با ولایت فراه، از جنوب به بلوچستان کشور پاکستان، از شرق با ولایت هلمند و از طرف غرب با کشور ایران هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (183,554) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله می توان از مواد ساختمانی که در زرنج موقعیت دارد نام برد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت نیمروز