ظواهر معدنی ولایت فراه

ولایت فراه در غرب افغانستان موقعیت دارد. به طرف شمال آن ولایت هرات، به طرف شرق آن ولایات غور و هلمند، به طرف جنوب آن ولایت نیمروز و طرف غرب آن کشور ایران موقعیت دارد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (563,026) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله آهن در ساحه کاریزک، مس در گلوغه ، گورمه و کوه عروس، سرب و جست در تنوره، تنگستن در فراه، سیماب در دو آب و مشکان، باریت در درباس، سنگ گچ و امتیست در مرکز فراه موقعیت دارد.

 نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت فراه