ظواهر معدنی ولایت پکتیکا

این ولایت از جمله ولایات جنوب شرقی افغانستان به شمار میرود، شرنه مرکز این ولایت میباشد. شمال آن ولایت پکتیا، شمال شرق آن ولایت خوست، شرق و جنوب آن کشور پاکستان و درغرب آن ولایات زابل و غزنی موقعیت دارند.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (775,498) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله کرومایت در ساحه مرغه، تالک در پیتاو، مگنیتیت در موبین کلی، بیوتیت در شینه زای، زغال سنگ و نفرایت در شیخ ملی و سنگ تعمیراتی در پراو موقعیت دارد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت پکتیکا