ظواهر معدنی ولایت ننگرهار

ولایت ننگرهار از جمله ولایات شرقی افغانستان بوده که مرکز آن شهر جلال آباد میباشد. به طرف شمال آن ولایات کنر و لغمان، طرف شرق و جنوب خیبر پشتونخوا(پشاور) طرف غرب ولایات کابل و لوگر و طرف جنوب غرب آن ولایت پکتیا موقعیت دارد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,701,698) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله مسکویت در جلال آباد، تالک و مگنیزیت، نفرایت در اچین و غوندی ماماخیل، مگنیزیت در اچین، زغال سنگ در سفید کوه، نفرایت در درکی و گچ در وزیر تتنگ موقعیت دارد.

 نقشه معادن وظواهر معدنی ولایت ننگرهار است