ظواهر معدنی ولایت جوزجان

جوزجان یکی از ولایات نفت خیز و تاریخی شمال افغانستان بوده و در سرحد با ترکمنستان و ازبکستان واقع است. شهر شبرغان مرکز این ولایت میباشد. ولایت نامبرده از جانب شمال با دریای آمو، از طرف جنوب با ولایت سرپل، از شرق با ولایت بلخ و از طرف غرب با ولایت فاریاب وصل است.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (602,082) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله سنگ چونه در زر تپه، گچ در شبرغان و نمک در آقچه موقعیت دارد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی جوزجان