گاز طبیعی فشرده

گاز طبیعی فشرده از تولیدات کشور یک بدیل پاک و ارزان برای مواد نفتی چون پطرول و دیزل و انرژی داومدار در افغانستان میباشد

 

وزارت معادن جمهوری اسلامی افغانستان اولین دستگاه گاز طبیعی فشرده را در ماه می سال 2012 م که مطابق به ماه  جوزا سال 1391 میشود را در شهر شبرغان و لایت جوزجان اساس گذاشت که یک دست آورد بزرگ درعرصه صنعت کاز از تولیدات داخلی کشور میباشد.

قبل از تاسیس اولین دستگاه گاز طبیعی فشرده صد فیصد مواد نفتی و گازی کشور از کشور های همسایه با در نظرداشت نوسانات قیم، مصارف انتقالات صورت میگرفت .

 رشد صنعت گاز طبیعی و پروسس  گازطبیعی به گاز فشرده برای سوخت موتر ها، و جنراتور هاو نیز سبت اشتغالزائی، خلق چشمه های عایداتی برای دولت ، سکتور خصوصی ویکی از اسباب  کاهش آلوده گی میباشد، استفاده از تیل پطرول و دیزل یکی از عوامل آلوده گی  هوا به حساب می آید که پاکی محیط زیست را تهدید میکند میباشد.

دستگاه گازطبیعی قادر خواهد بود تا ذریعه تانکر ها گاز فشرده را به ولایات همجوار انتقال و به مستهلکین این امتعه باارزش عرضه نماید. موتر داران و سایر مستهلکین میتوانند فی کیلو گاز طبیعی فشرده را با نصف قیمت به پطرول بدست آورند.

 

حق استفاده از اولین دستگاه گاز طبیعی در اوایل سال 2013 در یک رقابت آزاد و سالم برای سرمایه گذاران سکتور خصوصی به داوطلبی گذاشته خواهد شد. این یک فرصت خوب برای برنده قرار داد و به دست آوردن مفاد عالی از گسترش صنعت گاز به  دست خواهند آورد.

دستگاه گاز طبیعی فشرده در شبرغان اولین قدم به سوی صنعت گاز طبیعی فشرده در افغانستان است، شبکه گاز رسانی برای موتر داران و استفاده کننده گان گازطبیعی فشرده به سرعت در نواحی شمال افغانستان رشد خواهد کرد. ثانیاً شهر های که با پایپ لاین گاز وصل نیستند نیز از این صنعت بی بهره نخواهند ماند.

منابع زیر زمنی گاز در ساحات جر قدق و شکرک بیشتر از 2.5 (Tcf)  تریلیون فیت مکعب را احتو میکند که در ولایت جوزجان موقعیت دارد، گاز مورد نیاز به منظور فشرده ساختن نیز از همین منابع مورد استفاده قرار میگیرد.