ریاست سروی منرال ها ( یا معادن)

یکی از ریاست های عمده سروی جیولوجی  وزرارت معادن  می باشد که وظیفه آن اجرای مطالعات جیولوجیکی و منابع معدنی جامد در کشور بوده که شامل سروی و نقشه برداری جیولوجکی، تفحص و اکتشاف ساحات با دورنمای منرالی است که به منظور فراهم آوری زمینه جذب سرمایه گذاری در عرصه بهره برداری از منابع طبیعی کشور انجام میابد.

فعالیت های اساسی

 1. برنامه ریزی سالانه برای نقشه برداری جیولوجیکی، تفحص و اکشاف منرال های جامد با تفکیک وظایف تیم ها، پیش بینی بودیجه و منابع بشری سالانه، به شمول تنظیم پروگرام ارتقای ظرفیت کارمندان با نهاد های آموزشی داخلی و خارجی درجهت خود کفایی علمی – تخنیکی و توانمندی اداره برای عرضه خدمات بهتر جیولوجی در سکتور معادن.
 2. انتخاب ساحات کار به اساس پیشینه جیولوجیکی، اولویت های ملی، بازار، سهولت دسترسی و شرایط امنیتی
 3. تعین، توضیف و اعزام تیم های ساحوی به ولایات برای فعالیت های پلان ها شده.
 4. نظارت از کارهای ساحوی در مطابقت با میتود های قبول شده نقشه برداری جیولوجیکی، نمونه گیری تفحص و اکتشاف
 5. تنظیم نمونه های گرد آوری شده ساحوی برای تجزیه و اصول نتایج لابرتواری
 6. تلفیق تمام مواد خام ساحوی و نتایج لابرتواری در نقشه های جیولوجیکی مقیاس های مختلف
 7. ترتیب راپور جیولوجیکی سالانه گروپ ها ساحوی
 8. ارسال رسمی راپور های ساحوی در قالب متون، جداول و گراف به آرشیف عملی ریاست معلومات جیولوجیکی جهت استفاده مراجعین و متقاضیان
 9. اجرای سایر وظایف که ریاست سروی معادن به اساس قانون به اجرای آن مکلف شده باشد.

ساختار تشکیلاتی

ریاست سروی منرال های برای اجرای وظایف تخنیکی خود دارای دو آمریت عمومی ذیل میباشد:

 • آمریت عمومی سروی و نقشه برداری
 • آمریت عمومی سروی منرال ها

تشریح فعالیت های هر بخش

آمریت عمومی سروی و نقشه برداری

هدف اساسی این آمریت عبارت از سازماندهی فعالیت های سروی و نقشه برداری بمنظور تشخیص ساحات معدنی، تفحص منرالی و تکمیل نقشه برداری افغانستان به مقیاس بزرگتر در جهت رسیدن به اهداف تعین شده سروی جیولوجی می باشد. آمریت سروی و نقشه برداری  مسولیت مدیریت و رهبری امورسروی، تنظیم و رهنمایی مسلکی و علمی پرسونل، تنظیم و کنترول معلومات جمع آوری شده، حصول اطمینان از تطبیق قوانین و مقررات در امور کاری پرسونل در مرکز و ولایات می باشد.

 

آمریت سروی و نقشه برداری در دو بخش اساسی سروی و نقشه برداری فعالیت دارد. گروپ های ساحوی سروی و نقشه برداری به قسم یک تیم واحد اجرای وظیفه مینمایند. هدف تیم نقشه برداری اجرای پروژه های تفحص، اکتشاف، سروی جیولوجیکی و ترتیب نمودن نقشه های جیولوجیکی ساحه مورد مطالعه به مقیاس های مختلف به منظور تثبیت نمودن منابع زیرزمینی و معادن، محاسبه مقدماتی مواد معدنی و ترتیب راپور مفصل و مشرح جیولوجیکی ساحه مورد مطالعه میباشد. که مسولیت های هر تیم ساحوی قرار ذیل است:

 

 1. طرح  و ترتیب پلان کاری مربوطه در روشنائی پلان عمومی سروی های جیولوجیکی
 2. استفاده از تصاویر فضایی و ماهواره یی جهت تقویت سروی ها و ارزیابی های جیولوجیکی
 3. انجام پروژه های نقشه برداری، بشمول نقشه برداری جیولوجی منطقوی، نقشه بردای ساحات منرالی، نقشه برداری منرالهای صنعتی 
 4. نمونه گیری به شیوه های گوناگون (اشتوفنی، برازدوی، وغیره)
 5. تثبیت کانتکت و تعین ضخامت ظواهر معدنی در ساحه مورد مطالعه
 6. ترتیب نقشه های جیولوجیکی به مقیاس های مختلف
 7. تثبیت ترکیب منرالی و تشخیص ابتدایی احجار، مطالعه و تعیین منرالها در زون معدنی
 8. ترتیب نقشه مواد حقیقی، نقشه لیتولوژیکی، نقشه جیولوجیکی، مقاطع جیولوجیکی، ستون استراتیگرافی، نقشه مواد مفیده معدنی به مقیاس های مختلف
 9. تحلیل و ارزیابی نتایج لابراتواری و محاسبه مقدماتی ذخایر معدنی ساحات مورد مطالعه
 10. پروسس و ساختن نقشه های جیولوجیکی از معلومات جمع آوری شده از ساحات مورد مطالعه با استفاده از برنامه های کمپیوتری مشخصاً ArcGIS
 11. ترتیب و تدوین راپورهای جیولوجیکی و گزارشات تخنیکی

دراین آمریت تمام معلومات در رابطه به جیولوجی از قبیل نوعیت احجار، تثبیت ساحات منرالی، عمر احجار، ترکیب احجار، شرایط تشکیل احجار و عوامل  تغیر شکل زمین مانند تکتونیک، موجودیت کتله های مگماتیکی و سایر فرسایشات کیمیاوی و فزیکی ازساحات مختلف کشور جمع اوری میکند و بعدا این رقام جمع آوری شده را در قالب گزارشات، راپورها و نقشه های مختلف النوع تخنیکی تولید میشود.

آمریت سروی و نقشه برداری برای اجرای هرچه بهتر وظایف خود با معلومات ذیل سر و کار دارد.

   1. معلومات ابتدایی ساحه مورد مطالعه (جمع آوری معلومات از ساحه یا Data Collection)
   2. راپور ها، مقاطع و نقشه های جیولوجیکی (معلومات موجود در آرشیف ریاست سروی جیولوجی)
   3. نقشه های جیولوجیکی قبلی، نقشه های توپوگرافیکی، نقشه ها و عکس های ستلایتی (معلومات موجود در آرشیف ریاست سروی جیولوجی، و منابع دیگر)

از معلومات ذکر شده در انتخاب و معلومات ابتدایی ساحه پلان شده جهت نقشه برداری مقیاس بزرگ از آرشیف علمی ریاست معلومات جیولوجیکی که قبلا توسط متخصصین جیولوجی به مقیاس کوچک کارشده است، استفاده میگردد و سایر اوقات در مورد جمع اوری معلومات از سایت های مختلف انترنتی و به منظور سهل و دقت کار از پروگرام های مختلف نیز استفاده میگردد.

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

آمریت عمومی سروی منرالها 

آمریت عمومی سروی منرالها مسولیت سروی، تفحص واکتشاف منابع منرالی افغانستان جهت رسیدن به هدف اداره مربوطه را دارد که مسولیت های آن قرار ذیل است:

 • همکاری درترتیب و تنظیم پلان های کاری ساحوی در مطابقت با ریاست منرالها .
 • جمع آوری معلومات مقدماتی ازآرشیف ریاست معلومات جیولوجیکی در رابط به ساحات پلان شده.
 • ترتیب وتنظیم تیم های ساحوی جهت تفحص و اکتشاف منابع منرالی و اعزام آنها به ساحات پلان شده .
 • نظارت و کنترول از فعالیت ساحوی تیم های مربوطه به منظورانجام بهترامور.
 • ارجاع نمونه های مختلف اخذ شده از ساحات پلانی به ریاست لابراتوارها و اخذ نتایج و ارسال آن به تیم های مربوطه .
 • برسی راپورها و نقشه های مختلف النوع ساحات پلانی که توسط تیم های ساحوی کارشده است .

 

ساختار تشکیلاتی:

   آمریت منرالها در ترکیب خود دارای بخش های ذیل میباشد:

 • آمریت منرالهای فلزی
 • آمریت جیمولوجی
 • آمریت مواد ساختمانی
 • آمریت منرال های صنعتی
 • آمریت ذغال
 • آمریت جیوکیمیا
 • آمریت جیوفزیک

به گونه مثال فعالیت ها و وظایف اساسی آمریت جیوفزیک قرار ذیل است.

گروپ جیوفزیک:

هدف تیم جیوفزیک ترتیب نقشه ها ودیاگرام های جیوفزیکی ساحه مورد مطالعه، تعین خواص فزیکی مختلف مواد موجود در ساحه با استفاده از میتودهای جیوفزیکی به منظورترتیب راپور مشرح جیوفزیکی میباشد. ناگفته نباید گذاشت که قبل از هرسروی جیوفزیکی اهداف مورد مطالعه و میتود های مورد استفاده کاملآ واضح باشد.

مسولیت های تیم ساحوی جیوفزیک:

 •  پلانگذاری ساحوی و تعین روشهای تحقیقاتی جیوفزیکی جهت سروی های ساحوی.
 • انجام سروی های ساحوی جیوفزیک، به شمول ارزیابی منرالها در سطح منطقوی تحت نظارت جیوفزیست های اکتشاف
 • استفاده از تصاویر فضایی، تصاویر ماهواره یی جهت تقویت سروی ها و ارزیابی های جیوفزیکی.
 • پروسس و ساختن نقشه ها و مودل های یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی دیتای جیوفزیکی با استفاده از برنامه های کمپیوتری مشخص.
 • تعبیر و تفسیر نقشه ها و مودل های جیوفزیکی.
 • ترتیب راپورهای جیوفزیکی

دراین اداره معلومات جیولوجیکی بشکل راپورها، گزارش، نقشه های (جیولوجیکی، لیتولوجیکی، مواد حقیقی) و سایر معلومات در مورد منابع منرالی کشور رابطه به منرالها، احجار وعناصر تولید میشود.

 

44

 

45

 

46