کمیته دسترسی به اطلاعات

غرض دسترسی به اطلاعات و دریافت معلومات به صورت آن لاین از وزارت معادن و پترولیم لطف نموده فورم تقاضای اطلاعات را دانلود نموده پس از خانه پری به ایمیل آدرس های اعضای کمیته دسترسی به اطلاعات که در ذیل معرفی گردیده و ایمیل ریاست اطلاعات و ارتباط عامه(pr@momp.gov.af)، ارسال نمائید.

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

شماره اسم وظیفه شماره تیلفون آدرس ایمیل

1

شمس الدین  مصلح

عضو کمیته شکایات

0704109414

shamsuddin.musleh@momp.gov

2

سیما اکرمی

عضو کمیته دسترسی به اطلاعات

0775569830

0728436708

sima.akrami@momp.gov.af