همكاري افغانستان و آلمان

سکتور استخراج معادن افغانستان از ظرفیت اقتصادی بالایی برخوردار است که میتواند به طور قابل توجهی باعث افزایش رشد در مملکت شود. به منظور بهره برداری کامل از این ظرفیت، همکاری افغان-جرمن در نظر دارد تا فعالیت های استخراج معدن را شفاف، جذابتر برای سرمایه گذاری و سودمند برای خلاقیت در درازمدت بسازد. برای کسب معلومات بیشتر به وبسایت همکاری افغان-جرمن مراجعه کنید: 

حمایت از حکومتداری خوب در سکتور معدن