مدیر ترازو

firoz_admin
دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۹ - ۱۱:۵۱
طط

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه:

مدیر ترازو

بست:

۵

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کندهار

بخش مربوطه:

ریاست معادن ولایت کندهار

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

مدیر عمومی ترازو

گزارش­گیر از:

 

کود بست:

32-027-004-003

تاریخ بازنگری:

 

  هدف وظیفه:

  همکاری در بخش نظارت و کنترول از تمام امور مدیریت ترازو با مدیر بخش مربوطه ثبت موتر های حامل مواد معدن بعد از بارگیری غرض ثبت وزن موتر و مواد استخراجی معدن.

وظایف تخصصی.

 1. همکاری در بخش نظارت از چگونگی فعالیت ترازو و ارایه گزرش به ریاست مربوطه.
 2. همکاری در بخش کنترول و نظارت آنعده از وسایط حامل مواد معدنی که خلاف مقرره عمل نموده و چگونگی معرفی شان به ریاست مربوط.
 3. همکاری در بخش نظارت از روند استفاده از کمپبوتر جهت توزین وسایط حامل مواد مدنی.
 4. همکاری در بخش نظارت وکنترول از ثبت معلومات بارنامه در دیتابیس مرکزی.
 5. همکاری در بخش اعطای پارچه حق الوزن بعد از وزن نمودن وسایط حامل مواد معدنی به دریور.
 6. همکاری در بخش بررسی و کنترول عوارض تخنیکی ترازوی کمپیوتری و دیجیتلی.
 7. همکاری در بخش فعال نگهداشتن سیستم ترازو و وزن نمودن در ۲۴ بیست و چهار ساعت موتر های حامل مواد معدنی.
 8. همکاری در بخش حفظ و نگهداشت اسناد مواد وزن شده جهت ارسال آن به ریاست معادن و شعبه مربوطه.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلا ن کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. مراقبت از اجراات ترازو جهت حصول اطمنیا ن از تحقق اهداف و برنامه های اداره مربوطه.
 3.  تامین ارتباط کاری با سایر بخش ریاست معادن ولایت مربوط در رابطه به طرح و اجرای پروژه های مربوط.
 4. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها.
 5. تطبیق اهداف و پروگرام های ریاست معادن ولایت.
 6. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های ریاست معادن ولایت.
 7. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، ذیصلاح  مطابق قوانین، مقررات واهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. رهنمائی برای بخش های مربوط ترازو  جهت حصول اطمینان از مطابقت تمام فعالیت های ترازو با طرزالعمل ها ، قوا نین سکتوری به منظور هماهنگی با معیار های تعین شده و برنامه های کاری ریاست.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت ماده 7  ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، اقتصاد ، بانکداری، اداره تجارت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری مرتبط (تجربه  مدیریتی ، مسلکی ویا ترکیب از تجربه مرتبط مدیریتی ، تخصصی مندرج وظایف و مسولیت این بست ) حداقل یکسال سند تحصیلی ماستر ودکتورا از امر مستثنی است .

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

این بست صرف عودت کننده گان که از خارج  کشور به افغانستان بازگشت نموده اند و تصدیق وزارت محترم مهاجرین و عودت کننده گان را بدست داشته باشند مطابق رشته تحصیلی شان فورم اخذ نمایند ودر غیر از آن دیگر اشخاص پذیرفته نمیشود.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورد لینک HTTPS://MOMP.GOV.AF/DR/ALL-VACANCIES?PAGE=0

فورم درخواستی (ورد)

ازتاریخ 7/5/1445 الی 17/5/1445 هجری قمری مطابق 29/8/1402 الی 9/9/1402 هجری شمسی که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی مکروریان  بعد از خانه پوری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تصدیق وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیلارســــال نـــمـــایــد.

 hrapps.momp@gmail.com

و درصورت نیازبه رهنمائی بیشتربه شماره 0202927132به تماس شد حل مطلب نمایند.

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies