مدیر اجراییه

firoz_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۱۱:۱۱
www

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه:

مدیر اجراییه

بست:

5

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

ریاست پروژه مس عینک

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس مربوطه

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کود بست :

002-07-90-32

تاریخ بازنگری :

 

 

 

 هدف وظیفه: پیشبرد امور اجرائیوی اداری و دفتری در خصوص ارسال مكاتیب و احکام و اوامر ریاست  به ادارات و شعبات مربوط.

                                                                                                                                                                                            

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی: 

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره
 2. ایجاد سیستم فایلنگ در کمپیوتر غرض بوجود آوردن سهولت هاي كاري.
 3. تحرير، وارده و صادره گرفتن تمام مکاتیب و اخذ هدایت مقام ریاست پیرامون موضوع مربوط وترتيب فرمايشات وپیشنهادات در رابطه به نيازمندي هاي رياست غرض ارسال به مراجع مربوط.
 4. ارسال مكاتیب واحکام و اوامر ریاست  به ادارات و شعبات مربوط جهت اجراات بعدی  وهمچنان تکثیر و ارسال فیصله ها و فرامين واصله  به شعبات  مربوط رياست به منظور تطبیق.
 5. ترتيب اجنداي مورد بحث براي جلسات رياست به شمول تعين وقت و محل آن به مشوره رئیس مربوطه 
 6. ارائه مشوره برای حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه.
 7. راهنمائی کارکنان جدیدالتقرر و انتقال تجارب لازمه به آنها، بمنظور بهبود اجراات بخش مربوطه؛
 8. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

  شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 این لایحۀ وظایف با در نظر داشت ماده 8، 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب   گردیده است:

 

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی ( لیسانس اقتصاد، اداره عامه ، حقوق ) از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور  سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

     تجربه کاری:

 1. داشتن تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی امور ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت .

 

    نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند

 

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بد ست آورد لینک https://momp.gov.af/dr/all-vacancies?page=0

فورم درخواستی (ورد)

بعداز خانه پوری ازتاریخ (  21 / 7 /1444 الی (  2  / 8 /1444 هجری قمری مطابق   23/11/1401 الی 4/12/1401 که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی عبدالحق یا اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی واقع سنا توریم دارالامان بعدازخانه پری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیل

arcsa.recruitment@gmail.com ارسال نماید.

 

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies