مدیرعمومی تنظیم معلومات

firoz_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ - ۹:۳۷
ات

تاریخ نشر

تاریخ ختم

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی تنظیم معلومات

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت معادن وپترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

معینیت سروی جیولوجی/ ریاست عمومی مدیریت معلومات جیولوجیکی/ ریاست (MIS)

تعداد پست:

1

گزارشده به:

امر معلومات

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کود بست:

32-90-39-004

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

هدف وظیفه: جمع آوری تنظیم تمام معلومات برای سیستم های معلوماتی، تطبیق و اجرایی سازی روش های مؤثر برای مدیریت و تنظیم دیتا و معلومات. تدوین تکنیک های مدیریت برای جمع آوری دیتای با کیفیت برای اطمینان از کیفیت، دقت و مشروعیت دیتا. تدبیر و پیاده سازی رویه های کارآمد برای مدیریت و تحلیل دیتا با توجه به تمامی جنبه های فنی.

...............................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. طراحی و پیاده سازی دیتابیس که به اندازه کافی نیازهای ریاست عمومی معلومات جیولوجیکی را برطرف کند.
 2. حصول اطمینان از موجودیت معلومات، نقشه و دیتای مکمل، منظم  در دیتابیس و سیستم های معلوماتی
 3. همکاری در تجزیه و تحلیل معلومات برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی که ممکن است نتایج تحلیل را منحرف کند
 4. اجرایی سازی شیوه ها برای ذخیره سازی، تنظیم و بدست آوردن معلومات
 5. ایجاد و پیاده سازی پروسه ها و پالیسی ها برای تنظیم و مدیریت معلومات
 6. ارزیابی سیستم ها و پیشنهاد ارتقاء نرم افزار، سخت افزار و ذخیره سازی لازم
 7. اطمینان از اینکه پروتوکول های مدیریت معلومات وزارت مطابق با طرزالعمل ها و استانداردهای بین المللی انجام شود.
 8. ساده سازی روش های جمع آوری، تجزیه و تحلیل معلومات و حصول اطمینان از دقت آنها
 9. ایجاد و طراحی راه های حل و پیش بینی کار در آینده، ابتکارآفرینی و فناوری برای رفع نیازها

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری       مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قوانین نافذه کشور و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 6. مدیریت و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به ریاست عمومی مدیریت معلومات جیولوجیکی
 7. مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر
 8. ارایه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین مافوق به وی سپرده میشود.

 

وظایف همآهنگی:

  1. برقراری ارتباط با آمریت کلکسیون و آمریت سیستم سازی برای ساخت، تطبیق و مراقبت از سیستم های معلوماتی

________________________________________________________________________________________________________

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت ماده 8،7  و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: کمپيوتر ساینس ، انجینری نرم افزار ، مدیریت عمومی و مدیریت سیستم معلومات از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

 

تجربه کاری:

 1. داشتن تجربه کاری مرتبط (مدیریت عمومی معلومات ، کمپیوترساینس ، سیستم سازی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حداقل دو سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛ یک سال ارجحت داده میشود

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورد لینک HTTPS://MOMP.GOV.AF/DR/ALL-VACANCIES?PAGE=0

فورم درخواستی (ورد)

بعداز خانه پوری ازتاریخ (25/4/1444 الی  (5 /5/1444 هجری قمری مطابق  29/08/1401 الی9/9/1401که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی عبدالحق یا اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی واقع سناتوریم دارالامان بعدازخانه پری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیل

 ارسال نماید recruitment.arcsa@gmail.com

 

 

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies