ریاست عمومی اداره پترولیم (نفت و گاز)

معرفی و دست آورد های ریاست عمومی پترولیم

ریاست عمومی پترولیم درسال 1392 رسمآ در چوکات تشکیل وزارت معادن وپترولیم به منظور مدیریت ونظارت فنی از عملیات نفت وگاز که توسط کمپنی های قرار دادی صورت میگیرد ایجاد گردید.

این ریاست از جمله بخش های کلیدی وزارت معادن وپترولیم بوده که اهـداف استـــــــراتیژیک وزارت معادن وپترولیم  دربخش نفت وگاز بــرای تفحص ,اکتشاف وبهره بــــرداری پیش می برد.

 

هدف ریاست

 • انجام یک سلســـله فعالیت های مقدماتــــی بــــــرای تکمـــــیل معلــــــومات درمـــورد نفت وگاز خیـــزی حــــــــوزه های کمتر مطالعه شده.
 • تعین وتشخیص بلاک های نفت وگاز دار ، اولویت بندی وسپــــردن آنها به سکتــــــور خصوصــــی بادر نظــر داشت شرایط مساعد.
 • تطبیق مواد قرار دادها ونظارت از فعالیت های کمپنی های قرار دادی جهت نیل به اهداف مطروحه.
 • فراهم آوری تسهیلات بهموقع برای پروسس ویزه ،جواز کار واخذ آن برای کارمندان کمپنی ها جهت تنظیم موثر وبهتر قرار دادهای نفت وگاز .
 •  کنترول ومراقبت از محیط زیستبه منظور جلوگیری از اضرار وخطرات.

فعالیت های عمده ودست آورد های 1394 الی اخیرسرطان 1395

 • ارزیابی قرار داد اکتشاف وتقسیم تولید نفت وگاز بلاک های تحت قرار داد حوزه رسوبی آمودریا توسط تیم  تخنیکی وزارت معادن وپترولیم .
 •  نظارت از کنترول سروی ایرو مقناطیسی و گراویتی بلاک های (مزارشریف و صندوقلی) حوزه رسوبی افغان – تاجک واقع ولایات بلخ وجوزجان .
 •  نظارت دوامدار ازجریان استخراج نفت معدن قشقری حوزه رسوبی آمودریا.
 •  طرح سروی مقدماتی ,دیزاین وسفالت حدود 16 کیلومترسرک سلطان کوت غرض طی مراحل به وزارت  فواید عامه ارسال وعملآ کار سروی آن جریان دارد.
 • همکاری  تخنیکی در قسمت ادامه برمه کاری  دو چاه از قبل حفرشده (31) و(37) به کمک مالی  بانک انکشاف آسیایی .
 •  تهیه وترتیب طرزالعمل کاری ریاست نظارت بر تطبیق قرار دادهای نفت وگاز.
 •  تهیه وترتیب پلان تخنیکی ,TORوترتیب پلان تدارکاتی سروی ایرومقناطیسی وگراویتــی حوزه رسوبی کتواز وارسال آن غرض طی مراحل به اداره محترم  تدارکات ملی افغانستان.
 •  شناسایی مشکلات اهالی ولایت سرپل وارسال آن به کمپنی CNPCIWوارتباطات با ارگانهای ولایتی  .
 •  تحلیل وارزیابی پلان کاری وبودجه کنسرسیوم ترکش پترولیم ، دراگن اویل و غضنفر گروپ.
 • تهیه و ترتیب پروپوزل تخنیکی تحقیقات سایزمیک 2D حوزه رسوبی هرات  و ساحه کشکه غرض انجام تحقیقات سایزمیک.
 • معرفی واعزام 12 تن از انجینران این ریاست غرض ارتقاء ظرفیت  به کشور هندوستان ویک نفر به کشور چین .
 • همکاری مواد تیوریکی وگرافیکی نفت وگاز برای محصلین دیپارتمنت نفت وگاز پوهنځی جیالوجی ومعادن پوهنتون پولتخنیک کابل فعلآ مصروف تحصیلات دوره دوکتورا وماستری در کشور جاپان میباشد .

 

دست آورد ها:

 •  آغاز دوباره فعالیت  هایدروکاربنها درپنج ساحه نفتی آمودریا وتولید نفت خام
 •  استخراج  حدود 1500 بیرل نفت خام  در روز از معدن نفت قشقری.
 • عواید از مدارک رویالتی نفت خام معدن قشقری وکرایه سطح زمین ازسه بلاک تحت قرارداد پروژه آمودریا ودوبلاک نفتی پروژه افغان – تاجک.
 •  انجام وتکمیل  کار سروی ایرومقناطیسی وگراویتی دو بلاک تحت قرار داد حوزه رسوبی افغان – تاجک به مساحت 14632 کیلومتر وکسب نتایج آن .
 • تکمیل 30 فیصد کار پایپ لاین گازموازی با پایپ لاین سابقه از خواجه گوگردک الی فابریکات کود وبرق مزارشریف.
 • نصب دستگاه تجرید سلفر در ساحه  یتیم تاق که فعلآ به بهره برداری سپرده شده وفعالیت دارد.
 • ارائه گزارشات روزانه و ماهوار از میزان استخراج، انتقال، انالیز به ریاست نظارت برتطبیق قرار دادهای نفت وگاز.
 •  اخذ نمونه از چاه های تحت استخراج در اخیر هر ماه و ارسال آن به لابراتوار.