ترجمان زبان انگلیسی

firoz_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۱۱:۱۷
ss

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه:

ترجمان زبان انگلیسی

بست:

4                                                                                                                                             

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

آمریت نظارت و امور عملیاتی پروژه

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر نظارت و امور عملیاتی پروژه

گزارش­گیر از:

 

کود بست :

013-07-90-32

تاریخ بازنگری :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: ترجمه تمام اسناد، قرارداد ها، مکاتیب، پروپوزل ها، مینوت ها و اعلامیه های مطبوعاتی مربوط     وزارت جهت سهولت در مراودات کاری با نهاد های بین المللی.

 

    صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

    وظایف تخصصی:

 1. ترجمه متن ها، نطق ها، بیانیه ها و مصاحبه های رویاروی از زبان دری به پشتو و انگلیسی و برعکس آن بمنظور تفهیم بیشتر موضوع به نهاد های مربوط.
 2. غنی سازی انکشاف لغت نامه ( گلوسری ) اصطلاحات جهت استفاده و حل مشکلات کاری هنگام ترجمه.
 3. تحرير مکاتيب ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به زبانهاي ملي و انگليسي در مواقع ضرورت غرض آگاه ساختن نهاد های بین المللی از موضوعات مربوط.

    وظایف مدیریتی :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. تظیم اسناد ترجمه شده در فایل های مربوط جهت ارائه بموقع آن به شعبات ذیربط.
 3. حفظ محرمیت اسناد ترجمه شده در دوسیه های مربوط جهت حصول اطمینان از حفظ اسرار اداره.
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود
 5. ارایه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه به منظور انعکاس از فعالیت ها و دستاورد های مربوط .
 6. اجرای سایر وظایف مرتبط که ازطرف مقامات مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراات.

     وظایف هماهنگی:

 1. همآهنگی با ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وسایر بخش ها کاری غرض آگاه ساختن نهاد های بین المللی از موضوعات مربوط به عقد قرارداد ها و اعلامیه های مطبوعاتی وزارت به زبان انگليسي.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته:پوهنځی ادبیات انگلیسی از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری مرتبط به وظیفه(تجربه  مدیریتی ، مسلکی ویا ترکیب از تجربه مرتبط مدیریتی ، تخصصی مندرج  در شرح وظایف و مسولیت این بست )  حداقل دو سال برای لیسانس

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو / دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیاز برای بست های سوم وچهارم.و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت

 

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بد ست آورد لینک https://momp.gov.af/dr/all-vacancies?page=0

فورم درخواستی (ورد)

بعداز خانه پوری ازتاریخ (  21 / 7 /1444 الی (  2  / 8 /1444 هجری قمری مطابق   23 / 11 /1401 الی 4/ 12/1401 که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی عبدالحق یا اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی واقع سنا توریم دارالامان بعدازخانه پری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیل

arcsa.recruitment@gmail.com ارسال نماید.

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies