ارزش و مقدار مواد منرالی استخراج شده

  ضمایم  
- مقدار تولید منرال استخراج شده مرکزی و ولایتی   دانلود فایل