ارزش و مقدار مواد منرالی استخراج شده

  ضمایم  
- جدول ارزش تولید مرکز ولایات سال 1398 دانلود فایل
- مقدار تولید منرال استخراج شده مرکزی و ولایتی   دانلود فایل