لست محدوده معادن که در ریاست عمومی معلومات جیولوجیکی به ثبت رسیده اند

نوت: معلومات جدول ذیل الی تاریخ 22/9/1401 ثبت ریاست عمومی معلومات جیولوجیکی میباشد. 

شماره ولایت ولسوالی مساحت حالت نوعیت نام ساحه
1 ارزگان ترینکوت 0.087803   سنگ تعمیراتی سنگ تعمیراتی ساحه ساگی
2 ارزگان ترینکوت 0.200319   ریگ و جغل غلامان و مانده گرم آب
3 ارزگان ترینکوت 0.077722   ریگ و جغل دریایی قریه تلانی
4 ارزگان دهراود 0.222121   فلورایت چتو
5 ارزگان چوره 0.009948   فلورایت پای بند
6 ارزگان خاص ارزگان 0.002267   مسکویت سپی آوسر
7 ارزگان شهید حساس 0.007423   نفرایت اولم باغ
8 ارزگان شهید حساس 0.004024   فلورایت حصار
9 ارزگان چوره 0.156005   فلورايت سوربند
10 ارزگان خاص ارزگان 0.00121   فیروزه اورين ناله
11 بادغیس مقر 0.343215   سنگ گچ کوه بابا زنگی قریه چشمه سلطان
12 بادغیس مقر 0.210965   سنگ گچ کلته کوه بلاک ۱
13 بادغیس مقر 0.271505   سنگ گچ کلته کوه بلاک ۲
14 بادغیس مقر 0.282934   سنگ گچ شمشیر کوه حسین علی
15 بادغیس مقر 0.279266   سنگ گچ تیل حاجی قریه تیموری ها
16 بادغیس مقر 0.278056   سنگ گچ شاه جر قریه تیموری ها
17 بادغیس قلعه نو 0.052153   ریگ و جغل ساحه خواجه توکل
18 بامیان کهمرد 0.114457   گچ مدر (نورزو دره)
19 بامیان کهمرد 0.082797   اندیزیت و سنگ چونه چوکری دره
20 بامیان ورس 0.179933   دولومیت تنگی درخت
21 بامیان ورس 0.044579   سنگ تهدابی و کرش (دولومیت) تنگی درخت 2
22 بامیان بامیان 0.024881   دولومیت دره سبزک (سیاه نو)
23 بامیان بامیان 0.033075   دولومیت فاز پنجم کاریزک
24 بامیان بامیان 0.055386   دولومیت فاز چهارم کاریزک
25 بامیان بامیان 0.040599   دولومیت فاز سوم کاریزک
26 بامیان ورس 0.328448   ریگ دریایی دهن پاتو
27 بامیان یکاولنگ 0.02153   کوارسیت قرغان
28 بامیان پنجاب 0.058234   سنگ گبرو بابولی1
29 بامیان پنجاب 0.017316   کالک شیست بابولی2
30 بامیان یکاولنگ نمبر یک 0.019083   گچ سرخ کوچه دره علی ساحه دوم
31 بامیان یکاولنگ نمبر یک 0.053521   سنگ گچ سرخ کوچه دره علی
32 بامیان مرکز بامیان 8.900388   مرمر ساحه گلستان
33 بامیان یکاولنگ 0.521491   سرب و جست گنده کوتل
34 بامیان یکاولنگ 0.05288   سنگ تعمیراتی اورزاق
35 بامیان کهمرد 0.871145   گچ دشت سفید
36 بامیان یکاولنگ 0.075327   سنگ تعمیراتی قریه کوه کینگ
37 بامیان بامیان 0.275925   سنگ تعمیراتی دره کاریزک
38 بامیان شیبر 0.174488   سنگ تعمیراتی قریه دره عراق
39 بامیان بامیان 0.202983   سنگ تعمیراتی فاز دوم دره کاریزک
40 بامیان یکاولنگ 0.101166   سنگ تعمیراتی دهن شور آب
41 بامیان بامیان 0.061149   سنگ تعمیراتی جگره خیل
42 بامیان پنجاب 0.065966   سنگ تعمیراتی ساحه بوم افشار
43 بامیان سیغان 0.459953   مرمر غوراب (بلاک B)
44 بامیان سیغان 0.574533   مرمر غوراب (بلاک A)
45 بامیان سیغان 0.096384   مرمر کورسم (بلاک ۱)
46 بامیان سیغان 0.095071   مرمر کورسم (بلاک ۲)
47 بامیان مرکز 0.455958   تراورتین خولنکاش
48 بامیان شیبر 0.033993   سرب قریه جلمیش
49 بامیان سیغان 0.118575   نفرایت قره قاچ
50 بامیان یکه ولنگ نمبر1 0.018689   ریگ دریایی قریه کته خانه
51 بدخشان ارگو 0.0077   ریگ و جغل سه پیچی قوچی
52 بدخشان ارگو 0.011293   ریگ بیمه لک صمدی
53 بدخشان فیض آباد 0.002419   جغل دریایی ناحیه هفتم
54 بدخشان ارگو 0.011306   ریگ و جغل صمدی فیض آباد
55 بدخشان یفتل سفلی 0.000209   جغل دریایی نا معلوم
56 بدخشان کران ومنجان 6.715555   لاجورد سرسنگ
57 بغلان شهر پلخمری 0.943939   سنگ چونه آهن دره
58 بغلان شهر پلخمری 0.939191   سنگ چونه خورد دره
59 بغلان شهر پلخمری 0.981238   سنگ چونه شمرق
60 بغلان بغلان مرکزی 0.076186   گچ شیخ جلال
61 بغلان پلخمری 0.844227   گچ نیزار
62 بغلان نهرین 7.643426   ذغاسنگ ولسوالی نهرین
63 بغلان بغلان جدید 0.945075   ریگ و جغل بند اول برق
64 بغلان بغلان جدید 0.833287   ریگ و جغل ساحه چشمه شفا شرکت استخراج
65 بغلان دوشی 0.86098   مرمر مورو بالا
66 بغلان دوشی 0.097417   مرمر خواجه زید (بلاک B)
67 بغلان دوشی 0.076507   مرمر خواجه زید (بلاک A)
68 بغلان دوشی 12.56429   طلا قره ذغن
69 بغلان ده صلاح 8.403092   زغال سنگ ساحه زغالدار آلوگک و خواجه
70 بلخ بلخ 0.03116   جغل خاکدار و ریگدار بلاک دوم جر خونی افملک
71 بلخ مارمل 0.144702   سنگ تعمیراتی (سنگ چونه) گیلاس خور تنگی
72 بلخ نهرشاهی 0.462015   ریگ میده دانه دوراهی حیرتان
73 بلخ خلم 0.713247   جغل خاکدار دشت نایب آباد
74 بلخ نهر شاهی 0.029225   جغل خاکدار بلاک اول آبدال دره
75 بلخ نهر شاهی 0.010283   جغل خاکدار بلاک دوم آبدال دره
76 بلخ نهر شاهی 0.077923   جغل خاکدار بلاک سوم آبدال دره
77 بلخ چهار کنت 0.062016   سنگ چونه بلاک اول خواجه قبتال
78 بلخ چهار کنت 0.081152   سنگ چونه بلاک دوم خواجه قبتال
79 بلخ چهار کنت 0.101632   سنگ تعمیراتی (سنگ چونه) بلاک سوم خواجه قبتال
80 بلخ چهار کنت 0.044182   سنگ تعمیراتی (سنگ چونه) بلاک چهارم خواجه قبتال
81 بلخ دهدادی 0.019295   جغل ریگدار و خاکدار بلاک اول توخته و گلستان
82 بلخ خلم 0.939039   سنگ تعمیراتی (سنگ چونه) بلاک اول صیاد و سیغانچی تنگ
83 بلخ خلم 0.633576   سنگ تعمیراتی (سنگ چونه) بلاک دوم صیاد و سیغانچی تنگ
84 بلخ خلم 0.104444   جغل خاکدار زنجیرگاه
85 بلخ خلم 0.999538   سنگ تعمیراتی بیرون تنگی
86 بلخ دهدادی 0.300001   جغل خاکدار سیاجر
87 بلخ خلم 0.901045   نمک ده نو
88 بلخ شورتپه، نهرشاهی، مزارشریف، 2582.928   نفت پطرولیم مزار شریف
89 بلخ بلخ 0.003924   جغل خاکدار در فایل قراردادهای 1398 دیده
90 بلخ نهر شاهی 0.995632   سرمه ریگ ریگ دو راهی حیرتان نهرشاهی
91 بلخ چمتال 0.500844   جغل خاکدار جغل خاکدار رباط چمتال بلخ
92 بلخ چارکنت، نهرشاهی 0.299943   جغل خاکدار جغل خاکدار آبلا سیلبر شادیا
93 بلخ نهرشاهی، چارکنت 0.967936   سنگ چونه ساحه شفتلک
94 بلخ بلخ 0.009026   جغل خاکدار نا معلوم
95 بلخ نهرشاهی 0.011643   جغل خاکدار  (قریه آبلای)بلاک اول سیلبر شادیان
96 بلخ نهرشاهی 0.014007   جغل خاکدار (قریه آبلای)بلاک چهارم سیلبر شادیان
97 بلخ چارکنت 0.999827   سنگ تعمیراتی سنگ تعمیراتی شادیان نهر شاه
98 بلخ خلم 0.310371   گچ (قریه شهیدان و ناودان)جرقه دره مرزا
99 بلخ دهدادی 0.007891   جغل خاکدار پطرولیم مزار شریف
100 بلخ چمتال 5.767942   ریگ کوارتسی پطرولیم مزار شریف
101 بلخ نهر شاهی 0.022595   جغل خاکدار بلاک دوم سیلبر شادیان
102 بلخ نهر شاهی 0.037135   جغل خاکدار بلاک سوم سیلبر شادیان
103 بلخ نهرشاهی 0.040315   جغل خاکدار بلاک پنجم سیلبر شادیان
104 بلخ شولگره 0.020887   سنگ چونه آقسای قریه بودنه قلعه
105 بلخ نهرشاهی 0.965741   سنگ چونه جر سرخ و تنگی شوراب بلاک ای
106 بلخ نهرشاهی 0.958249   سنگ چونه جر سرخ و تنگی شوراب بلاک سی
107 بلخ مارمل 0.462102   سنگ چونه سیبک و پیشت کولان بلاک اول
108 بلخ مارمل 0.386466   سنگ چونه سیبک و پیشت کولان بلاک دوم
109 بلخ مارمل 0.977174   سنگ چونه سیبک و پیشت کولان بلاک سوم
110 بلخ مارمل 0.92278   سنگ چونه سیبک و پیشت کولان بلاک چهار
111 بلخ نهرشاهی، مارمل 0.695615   سنگ چونه سیبک و پیشت کولان بلاک پنجم
112 بلخ مارمل 0.364015   سنگ چونه سیبک و پیشت کولان بلاک ششم
113 بلخ نهرشاهی، مارمل 0.928707   سنگ چونه سیبک و پیشت کولان بلاک هفتم
114 بلخ نهرشاهی 0.839296   سنگ چونه سیبک و پیشت کولان بلاک هشتم
115 بلخ دهدادی، چارکنت 0.112887   سنگ چونه ساحه کاریزک
116 بلخ مارمل 0.086187   سنگ چونه ساحه غرمین
117 بلخ نهر شاهی 0.850966   سنگ چونه جر سرخ و تنگی شوراب بلاک  بی
118 بلخ چمتال 0.009306   رخام  
119 بلخ و جوزجان شورتپه، دولت آباد، مردیان، 3200.577   نفت ساحه پترولیم
120 پروان بگرام 0.060664   ریگ و جغل اوتکی بگرام
121 پروان بگرام 0.467756   سرمه ریگ بلاک سوم باریک آب
122 پروان بگرام 0.466984   سرمه ریگ بلاک چهارم باریک آب
123 پروان بگرام 0.092956   ریگ وجغل بادام علی
124 پروان بگرام 0.066592   ریگ وجغل سنگ بریده
125 پروان سالنگ 0.990592   مرمر بلاک (الف 4) آهنگران
126 پروان سالنگ 0.959784   مرمر بلاک (ب2) قلاتک
127 پروان سالنگ 0.979609   مرمر بلاک (ج 3) جعفرک
128 پروان سرخ پارسا 0.380023   تراورتین دسترزن
129 پروان سرخ پارسا 0.973875   مرمر قرغنه قوتندر
130 پروان سرخ پارسا 0.71992   مرمر چله قوتندر
131 پروان شیخ علی 1.278357   مرمر کفترخانه
132 پروان کوه صافی 54.01174   کرومایت کوه صافی
133 پروان سرخ پارسا 5.928301   تراورتین ساحه تحت پلان میان کوه لولن
134 پروان بگرام 0.262865   سنگ تعمیراتی کوه توپ
135 پروان بگرام 1.115643   سرمه ریگ باریک آب بلاک اول
136 پروان بگرام 0.528548   سرمه ریگ باریک آب بلاک دوم
137 پروان شیخ علی 0.07319   مرمر بلاک های ۹، ۱۰ کفترخانه
138 پروان کوه صافی 0.553184   نفرایت ساحه نیلی
139 پروان بگرام 0.302939   سنگ تعمیراتی کوه توپ
140 پروان کوه صافی 0.229293   نفرایت بختی
141 پروان سرخ پارسا 1.651186   تراورتین میان کوه لولنج
142 پروان سرخ پارسا 2.011619   تراورتین ساحه نقشه برداری شده میان ک
143 پروان بگرام 0.01496   سنگ تالک قریه کوه توپ
144 پروان سرخ پارسا 0.856524   مرمر سر تاله قطندر
145 پروان سرخ پارسا 0.040993   تراورتین سرگلک
146 پکتیا گردیز 0.761868   سنگ ریگی بلاک اول سراوری
147 پکتیا گردیز 0.959316   سنگ ریگی بلاک دوم سراوری
148 پکتیا گردیز 0.272159   سنگ ریگی بلاک دوم چکن شیخان
149 پکتیا گردیز 0.535784   سنگ ریگی بلاک اول بنوزی
150 پکتیا گردیز 0.756268   سنگ ریگی بلاک اول چکن شیخان
151 پکتیا گردیز 0.893302   سنگ ریگی بلاک دوم بنوزی
152 پکتیا گردیز 0.844487   سنگ ریگی بلاک اول دره
153 پکتیا گردیز 0.610521   سنگ ریگی بلاک دوم دره
154 پکتیا گردیز 0.943973   سنگ ریگی بلاک سوم دره
155 پکتیا گردیز 0.497359   سنگ ریگی بلاک چهارم دره
156 پکتیا گردیز 0.001401   سنگ تعمیراتی مهلن4
157 پکتیا گردیز 0.00152   سنگ تعمیراتی مهلن3
158 پکتیا گردیز 0.001815   سنگ تعمیراتی مهلن2
159 پکتیا گردیز 0.00141   سنگ تعمیراتی مهلن1
160 پکتیا جاجی 0.18214   تالک ساحه سرگل
161 پکتیا جاجی 0.06916   سنگ سرپنتین ساحه سرگل
162 پکتیا روحانی بابا (زرمت) 2.16674   زغالسنگ سپین تخته
163 پکتیا زرمت 0.364232   کرومایت کوه مکاوه لوتو کلی سلیمان زوی
164 پکتیکا گیان 0.75763   کرومایت انځر وړی
165 پنجشیر بازارک 0.216634   ریگ و جغل تیکندو و شهید رو
166 پنجشیر بازارک 0.09859   گرانیت تیکندو و شهید رو
167 پنجشیر بازارک 0.260612   ریگ و جغل تلخه و کوه تلخه
168 پنجشیر بازارک 0.85363   گرانیت تلخه و کوه تلخه
169 پنجشیر بازارک 0.173226   ریگ و جغل ماله
170 پنجشیر بازارک 0.550843   گرانیت ماله
171 پنجشیر بازارک 0.144272   ریگ و جغل بازوی منجهور
172 پنجشیر بازارک 0.398206   گرانیت بازوی منجهور
173 پنجشیر بازارک 0.670711   گرانیت کوه منجهور
174 پنجشیر بازارک 0.779554   ریگ و جغل دانگامی منجهور
175 پنجشیر بازارک 0.612916   گرانیت دانگامی منجهور
176 پنجشیر بازارک 0.278369   ریگ و جغل زردی بادقول
177 پنجشیر بازارک 0.438624   گرانیت زردی بادقول
178 پنجشیر بازارک 0.407299   ریگ و جغل خاکدار مره لاق
179 تخار چاه آب 0.115834   جغل دریایی بشیرآباد
180 تخار رستاق 0.090083   جغل دریایی دره شور
181 تخار تالقان 0.130307   سنگ تعمیراتی قریه دشت رباط
182 تخار تالقان 0.33243   گچ قریه دشت رباط
183 تخار کلفکان 0.077812   سنگ گچ  قریه ارچه کوتل
184 تخار کلفگان 0.747124   ذغال سنگ گزستان
185 تخار تالقان 0.083238   جغل دریایی شغال تیپه
186 تخار تالقان 0.053171   جغل دریایی نو آباد شهر کهنه
187 تخار کلفگان 0.146063   نمک کلفگان
188 تخار نمک آب 1.097774   نمک تاقچه خانه
189 تخار رستاق 0.001666   طلا رسوبی گرم سیر
190 تخار خواجه غار 0.010899   طلا رسوبی چراغ سای هزار باغ
191 تخار خواجه غار 0.008554   طلا رسوبی چراغ سای هزار باغ
192 تخار خواجه غار 0.010377   طلا رسوبی مسیر دریای کوکچه
193 تخار رستاق 0.009242   طلا رسوبی مسیر دریای کوکچه ساحه تابه تاش
194 تخار نمک آب 0.064029   گچ تاقچه خانه
195 تخار چال 0.189495   نمک چال ۲
196 تخار نمک آپ 0.080984   نمک طعام تاقچه خانه Cبلاک
197 تخار نمک آپ 0.402737   نمک طعام تاقچه خانه Bبلاک
198 تخار نمک آپ 0.372109   نمک طعام تاقچه خانه Aبلاک
199 تخار کلفگان 0.141248   نمک طعام ارچه کوتل
200 جوزجان شبرغان 0.285405   ریگ دریایی شکرک
201 جوزجان شبرغان 0.020754   سنگ تعمیراتی بلاک اول یتیم
202 جوزجان شبرغان 0.011617   سنگ تعمیراتی بلاک سوم یتیم
203 خوست تنی 0.017236   کرومایت اورژله
204 خوست گربز 0.888208   سنگ چونه کړم cبلاک
205 خوست گربز 0.93508   سنگ چونه کړم dبلاک
206 خوست گربز 0.807501   سنگ چونه کړم eبلاک
207 خوست گربز 0.808814   سنگ چونه کړمaبلاک
208 خوست لکن 0.882521   سنگ چونه خاونه سام
209 خوست متون 0.997426   سنگ چونه بلاک نمبر2مدیخیل
210 خوست لکن 0.988154   سنگ چونه ساحه ډنډو
211 خوست گربز 0.833687   سنگ چونه کړمbبلاک
212 خوست گربز 0.566937   سنگ چونه بلاک Aمیدانی
213 خوست گربز 0.096043   سنگ چونه اژدنوکلی
214 خوست مندوزی (اسمعیل خیل) 0.119691   ریگ و جغل دادوالو کلی
215 خوست مندوزی (اسمعیل خیل) 0.046999   ریگ و جغل بهرام کلی
216 خوست مندوزی (اسمعیل خیل) 0.010409   ریگ و جغل حیدرخیل او دیگان کلی
217 خوست متون 0.166795   ریگ و جغل لندی کلی
218 خوست متون 0.208795   سنگ تعمیراتی (تعمیراتی ډبری) مدیخیل
219 خوست اسپیره 0.315568   کرومایت دره شینکی چهل گزی
220 خوست ځاځی میدان 0.489204   کرومایت رځک منکی
221 خوست گربز 0.328997   کرومایت بلاک دوم زنشوره
222 خوست گربز 0.079243   کرومایت بلاک اول زنشوره
223 دایکندی نیلی 0.707542   سنگ مرمر میش سفلی بلاک چهارم
224 دایکندی نیلی 0.344336   سنگ مرمر میش سفلی بلاک سوم
225 دایکندی شهر نیلی 8.707151   گرانیت نیلی
226 دایکندی نیلی 0.330049   سنگ تعمیراتی هجدی(سرابه)
227 دایکندی نیلی 0.121921   سنگ تعمیراتی قریه سرابه
228 دایکندی نیلی 0.491711   مرمر بلاک 1 میش سفلی
229 دایکندی نیلی 0.046432   ریگ قریه لزیر
230 دایکندی سنگ تخت 0.908435   گچ بلاک ۱ ساحه واترمه قرغان و ل
231 دایکندی سنگ تخت 0.934377   گچ بلاک ۲ ساحه واترمه قرغان و ل
232 دایکندی سنگ تخت 0.960762   گچ بلاک ۳ واترمه قرغان و لعلی
233 دایکندی نیلی 9.175795   گرانیت شهر نیلی
234 دایکندی مرکز 0.979525   مرمر بلاک ۲ میش سفلی
235 زابل ترنک و جلدک 0.11235   کرومایت  کدوغر بلاک 3
236 زابل ترنک و جلدک 0.061217   کرومایت کدوغر بلاک 1
237 زابل ترنک و جلدک 0.090693   کرومایت کدوغر بلاک 2
238 سرپل صیاد 0.184249   جغل خاکدار انگیشکه
239 سرپل سرپل 1.602996   نفت نا معلوم
240 سمنگان ایبک 0.994984   ریگ و جغل خاکدار حبش و توته
241 سمنگان حضرت سلطان 0.999359   ریگ و جغل خاکدار بلاک اول پل ارشاد دلخکی
242 سمنگان حضرت سلطان 0.343881   ریگ و جغل خاکدار بلاک دوم پل ارشاد دلخکی
243 سمنگان حضرت سلطان 0.992515   سنگ چونه بلاک اول کوه ارشاد
244 سمنگان حضرت سلطان 0.996313   سنگ چونه بلاک دوم کوه ارشاد
245 سمنگان حضرت سلطان 0.997653   سنگ چونه بلاک C کوه ارشاد
246 سمنگان حضرت سلطان 0.696869   سنگ چونه حبش و توته
247 سمنگان حضرت سلطان 0.968753   سنگ چونه بلاک اول باقی دره
248 سمنگان حضرت سلطان 0.836664   سنگ چونه بلاک دوم باقی دره
249 سمنگان حضرت سلطان 0.980517   سنگ چونه بلاک سوم باقی دره
250 سمنگان ایبک 0.675871   سنگ چونه بلاک A - قچندره
251 سمنگان ایبک 0.995277   سنگ چونه بلاک B - قچندره
252 سمنگان ایبک 0.997476   سنگ چونه بلاک C - قچندره
253 سمنگان ایبک 0.895677   سنگ چونه بلاک E - قچندره
254 سمنگان ایبک 0.791739   سنگ چونه بلاک D - قچندره
255 سمنگان ایبک 0.187203   سنگ چونه بلاک F - قچندره
256 سمنگان ایبک 0.978459   سنگ چونه بلاک B - جمعه شهید
257 سمنگان ایبک 0.992945   سنگ چونه بلاک A - جمعه شهید
258 سمنگان ایبک 0.88453   سنگ چونه  دره ساچک
259 سمنگان ایبک 0.150224   سنگ چونه بلاک B - ساحه زیخم
260 سمنگان ایبک 0.396647   سنگ چونه بلاک A - ساحه زیخم
261 سمنگان ایبک 0.259561   سنگ چونه بلاک A -   سنگ شکن و تاش کوتل
262 سمنگان ایبک 0.89108   سنگ چونه  بلاک B -سنگ شکن و تاش کوتل
263 سمنگان ایبک 0.411122   سنگ چونه بلاک C - سنگ شکن و تاش کوتل
264 سمنگان ایبک 0.993166   سنگ چونه دره صوفی ها
265 سمنگان ایبک 0.212477   سنگ تعمیراتی سنجیتک
266 سمنگان ایبک 0.160304   سنگ تعمیراتی قچندره
267 سمنگان ایبک 0.241128   جغل کوهی ظهرابی
268 سمنگان ایبک 0.110716   جغل کوهی بلاک سوم ظهرابی زیر کوه جغت
269 سمنگان دره صوف بالا 5.612528   ذغاسنگ گرمک شرقی
270 سمنگان ایبک 0.203064   جغل خاکدار ظهر آبی
271 سمنگان روی دوآب 0.956096   ذغاسنگ سراسیاب
272 سمنگان دره صوف بالا 12.50973   ذغاسنگ نا معلوم
273 سمنگان دره صوف بالا 7.703658   ذغاسنگ راشک قوبی
274 سمنگان روی دوآب 0.843648   ذغاسنگ سراسیاب
275 غزنی مالستان 0.473669   مرمر میانکوه
276 غزنی ناهور 0.260284   مرمر کوراله
277 غزنی ناور 0.092634   سنگ گچ ساحه جنوب غرب قریه گاو مرده دره خوات
278 غزنی ناور 0.222215   سنگ گچ ساحه شرقی قریه گاو مرده دره خوات
279 غزنی مقر 214.1788   طلا زرکشان
280 غزنی ناور 0.017512   گچ فولادی بالا
281 غزنی غزنی 0.000881   سنگ تعمیراتی جغل مرکز روضه غزنی
282 غزنی ناور 0.000004   سنگ گچ نا معلوم
283 غزنی ناور 0.011483   سنگ گچ نا معلوم
284 غزنی مالستان 0.001203   سنگ تراورتین نا معلوم
285 غزنی ماستان 0.005556   جغل خاکدار نا معلوم
286 غزنی ناور 0.504765   گچ قریه قول خوبان
287 غزنی ناهور 0.856364   تراورتین کوراله
288 غور فیروز کوه 0.007608   ریگ و جغل پشت پل عمومی
289 غور فیروز کوه 0.072613   سنگ تعمیراتی حوض مرغان
290 غور فیروز کوه 0.007216   ریگ و جغل پوزه لیچ
291 غور فیروز کوه 0.003241   ریگ و جغل دره قاضی
292 غور چغچران 0.033534   سنگ تعمیراتی سنگ تعمیراتی خره موشک فیروز
293 غور چغچران 0.258768   سنگ تعمیراتی بلاک دوم خره موشک
294 غور تولک 0.608689   سنگ مرمر نامعلوم
295 غور تولک 176.2988   سرب، جست و پولی میتال بلاک ۱ تولک