پورتال معلوماتی معادن

superadmin

این پورتال، مرجع تجمع اطلاعات تازه در مورد فعالیت‌های سکتورِ معادن بوده؛ که به طور همیشگی قابل دسترس می‌باشد.

آدرس پورتال معلوماتی معادن

 

سیستم های آنلاین
همه خدمات