ریاست معادن ولایت کابل

زندگی نامه غلام حیدر کاتب ریس معادن ولایت کابل

محترم غلام حیدرکاتب که درسال ۱۳۶۳ دریک خانواده متدین درشهرکابل چشم به جهان گشود. سکونت اصلی موصوف قریه بخارا ولسوالی ناور ولایت غزنی بوده،  وی دوره ابتداییه و متوسطه را درشهرکابل و دوره لیسه را درکویته پاکستان تکمیل نموده است. درسال ۱۳۸۸ ازرشته جیولوجی و معادن ازدانشگاه پولی تخنیک کابل فارغ و درهمان سال شامل وظیفه دروزارت معادن و پترولیم گردید.

بعدآ درسال ۱۳۸۹ ازطریق رقابت ازاد به بورسهای ماستری  ICCR دولت هند راه یافت و دوره ماستری را در سال ۱۳۹۲ دردانشگاه Indian Institute of Technology (Dhanbad IIT)  دررشته زمین شناسی کاربردی به پایان رسایند.

موصوف درسال ۱۳۹۲ دروزارت مالیه بحیث آمرارتباط استراتیژیک، در شرکت  Fichtnerو اداره JICA  به حیث متخصص GIS و در موسسه ANPO به حیث افسرنظارت و ارزیابی ایفای وظیفه نمود.

بین سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴ قادربه دریافت اسکالرشیپ CAARF درپوهنتون آسیای میانه نایل گردید. از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۷ به حیث کارشناس تخنیکی دروزارت معادن و پترولیم، و از سال ۱۳۹۸الی اکنون  به حیث ریس معادن ولایت کابل ایفای وظیفه مینماید.

تیلفون: 0744479029

ایمیل:kabul@momp.gov.af

آدرس: پارک های صنعتی، سرک مرکز تعلیمی پولیس ،کوچه دوم ،کابل افغانستان.

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30

  گزارش ها و فعالیت های ریاست معادن ولایت کابل
- برنامه آگاهی دهی برای معدنکاران، مردم محل و ادارات دولتی
- لیست شرکت های مقروض که حاضر به پرداخت رویالتی نمی باشند