ریاست معادن ولایت فاریاب

انجنیر محراب

رئیس معادن ولایت فاریاب

تیلفون: 0799174046

ایمیل : faryab@momp.gov.af

آدرس: ناحیه اول شهر میمنه کوهی خانه متصل شرکت پخته جن پرس

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30

  گزارش ها و فعالیت های ریاست معادن ولایت فاریاب
- گزارش کاری ربع چهارم ریاست معادن ولایت فاریاب سال 1398