همکار کارشناس تحلیل اقتصادی منابع نفت و گاز

firoz_admin
Mon, Nov 20 2023 9:25 AM
ی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه:

همکار کارشناس تحلیل اقتصادی منابع نفت و گاز

بست:

5

وزارت یااداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

ریاست توسعه اقتصادی نفت و گاز

تعداد پست:

1

گزارشده به:

کارشناس  تحلیل اقتصادی منابع پترولیم

گزارش­گیر از:

 کارکنان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیل )

کود بست:

014-32-90-32

 

هدف وظیفه:

همکاری در مطالعات ، بررسی و هماهنگ سازی پالیسی های اقتصادی منابع پترولیم به منظور سهمگیری در رشد و انکشاف اقتصادی و حصول اطمینان از مطابقت پالیسی های اقتصادی منابع پترولیم با اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و قانون اساسی

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. همکاری در ایجاد میتود ها و ستندرد های جدید در مطابقت به استراتیژی و پالیسی های وزارت جهت تحلیل بهتر اقتصادی (منابع پترولیم).
 2. همکاری در تهیه گزارشات در مورد چگونگی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی منابع پترولیم و سایر تحلیل های اقتصادی مورد ضرورت آمریت اقتصادی منابع پترولیم  .
 3. همکاری در طرح ، تهیه و ترتیب پالیسی های اقتصادی /مالی بلاک های نفت وگاز با امر تحلیل اقتصادی منابع پترولیم.
 4. همکاری با آمریت تحلیل اقتصادی منابع پترولیم در تهیه و ترتیب پلان کاری تدارکاتی سروی هوائی جاذبوی ، مقناطیسی و سروی سایزمیکی بلاک های نفت و گاز با ریاست سروی نفت و گاز.
 5. همکاری در تهیه و ترتیب گزارشات درو مورد پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی منابع پترولیم و سایر تحلیل های اقتصادی مورد ضرورت آمریت اقتصادی منابع پترولیم  .
 6. همکاری در تشریح و توضع استراتیژی و پالیسی اقتصادی وزارت به ریاست ها و بخش های تطبیق کننده در عرصه نفت و گاز کشور .

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. راهنمائی کارکنان جدیدالتقرر و انتقال تجارب لازمه به آنها، بمنظور بهبود اجراات بخش مربوطه؛
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. همکاری و هماهنگی در تهیه و ترتیب گذارش رژیم مالی (فیصدی حق المتیاز، کرایه سطح زمین، امتیازات امضاء و تولید ابتدائی) با امر تحلیل اقتصادی منابع پترولیم.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت ماده 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس ( انجنیری نفت و گاز، اقتصاد ) به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛ ضرورت نیست

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی امور ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست)

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3.  

 

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلوایت برای افراد

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

این بست صرف عودت کننده گان که از خارج  کشور به افغانستان بازگشت نموده اند و تصدیق وزارت محترم مهاجرین و عودت کننده گان را بدست داشته باشند مطابق رشته تحصیلی شان فورم اخذ نمایند ودر غیر از آن دیگر اشخاص پذیرفته نمیشود.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورد لینک HTTPS://MOMP.GOV.AF/DR/ALL-VACANCIES?PAGE=0

فورم درخواستی (ورد)

ازتاریخ 7/5/1445 الی 17/5/1445 هجری قمری مطابق 29/8/1402 الی 9/9/1402 هجری شمسی که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی مکروریان  بعد از خانه پوری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تصدیق وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیلارســــال نـــمـــایــــــد.

 hrapps.momp@gmail.com

و درصورت نیازبه رهنمائی بیشتربه شماره 0202927132به تماس شد حل مطلب نمایند.

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies