ریاست مالی و حسابی

ریاست مالی و حسابی در چوکات معینیت مالی و حسابی جز از ریاست های کلیدی وزارت معادن وپترولیم میباشد ، که نظربه قانون امورمالی و مصارف عامه مسؤل رهبری، مدیریت و کنترول امورمالی به  منظور عرضه خدمات با کیفیت در راستای تحقق اهداف استراتیژیک این وزارت فعالیت مینماید .

وظایف عمده ریاست مالی و حسابی ذیلا ً خلاصه میگردد :

1 )تنظیم و ترتیب طرح بودجه عادی و انکشافی در مطابقت با پلان های عمومی جهت تقسیمات بهتر نیازمندی های بودجوی واحد های اولی و دومی وزارت معادن و پترولیم .

2 ) کنترول ازاجرای تخصیصات بودجه منظورشده، تقسیمات و ارسال آن به مرکز و ولایات جهت استفاده در طول سال و حصول اطمینان از صورت اجرای تادیات حواله های معاشات و مصارفات معتمدین نقدی و تامین ارتباط با تمام ریاست های مربوطه وزارت به منظور ترتیب بودجه به اساس برنامه، رهنمود ها جهت تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی  و خدماتی به اساس پلان کاری .

3 ) تامین هماهنگی با ریاست های مرکزی، مستوفیت ها و سایر ادارات دولتی به منظور اجراآت به موقع و موثر، کنترول و مراقبت از اجرای قانون، مقررات، لوایح و طرزالعمل های مالی، حسابی، تدارکاتی و همچنان نظارت از تطبیق پروژه های انکشافی .

4 ) کنترول از اجرای تخصیصات بودجه منظور شده، تقسیمات و ارسال آن به مرکز و ولایات جهت استفاده در طول سال و حصول اطمینان از صورت اجرای تادیات حواله های معاشات و مصارفات معتمدین نقدی و تامین ارتباط با تمام ریاست های مربوطه وزارت به منظور ترتیب بودجه به اساس برنامه مطابق رهنمود ها جهت تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی و خدماتی به اساس پلان کاری

5 ) ارایه و ترتیب گزارشات مالی بشکل ماهوار، ربعوار و سالانه به وزارت مالیه، اداره امور ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد احصاییه و مقامات رهبری وزارت به منظور مطلع ساختن از فعالیتهای و دست آورد های بخش مالی و پروژه های انکشافی وزارت معادن و پترولیم .