ظواهر معدنی ولایت غزنی

ولایت غزنی از جمله ولایات مرکزی افغانستان به شمار میآید. که در قسمت جنوب شرق قرار دارد. مرکز آن، شهر غزنی میباشد. به طرف شمال آن ولایات میدان وردک ، طرف شرق آن ولایات پکتیا و لوگر، طرف جنوب شرق آن ولایت پکتیکا، طرف جنوب آن ولایت زابل و به طرف غرب آن ولایات ارزگان و دایکندی موقعیت دارند.

 نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,362,504) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله آهن در ساحه کوالی کوشی، پری خانه و نیلگ، سرب و جست در تنگی و سری لومان، المونیم در چار قلعه، طلا در زرکشان، انگوری و تمکی، بسموت در قره باغ، زغال در چار برجه، و کرومایت در سترنین موقعیت دارد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت غزنی