ظواهر معدنی ولایت کنر

ولایت کنر از طرف شمال و شمال غرب با ولایت نورستان، از جنوب با ولایت ننگرهار، از شرق با کشور پاکستان و از طرف غرب با ولایت لغمان هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (499,393) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله نفرایت در سپینکی و اولی و بر چنچن، روبیدیم در پشگی و واز گل، سیانیت در چینچن، سنگ مرمر، سنگ آهن ، ابرک، قلعی در اورگل موقعیت دارد.

 نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت کنر