ظواهر معدنی ولایت لوگر

ولایت لوگر، در ۶۵ کیلومتری ولایت کابل موقعیت داشته، به طرف شمال آن کابل، به طرف شرق آن ننگرهار، به طرف جنوب آن پکتیا و به طرف غرب آن میدان وردک و غزنی موقعیت دارد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (434,374) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله کرومایت در ساحه الیمور و محمد آغه، مس در عینک، سرب و جست در منی، آزبست در آب پران،  گرافیت در چرخ و زغال سنگ در آب گنداب موقعیت دارد.

 نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت لوگر