ظواهر معدنی ولایت خوست

ولایت خوست از جمله ولایات جنوب شرقی افغانستان به شمار میرود این ولایت از شمال با ولایت پکتیا، از جنوب و شرق با پشتونستان کشور پاکستان و از طرف غرب با ولایات پکتیا و پکتیکا هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (636,522) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از جمله کرومایت در ساحه سپیرکی و شدل، آزبست در کویرا، کوارتز در علم کان، نفرایت در سورکوښ دره، مواد ساختمانی در یژد نوکلی و سرب و جست می باشد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت خوست