ظواهر معدنی ولایت نورستان

نورستان از جمله ولایات شرقی افغانستان به شمار میرود، مرکز این ولایت، شهر پارون بوده ، از شمال با ولایت بدخشان و از شمال غرب با ولایت پنجشیر، از شرق با کشور پاکستان، از جنوب و جنوب شرق با ولایت کنر و از طرف جنوب غرب با ولایت لغمان از طرف غرب با ولایات  پنجشیر و لغمان هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (163,814) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله میتوان از ابرک، تنتالیم، نیوبیم و کوارتز که درساحات مختلف این ولایت موقعیت دارد نام برد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت نورستان است.