ظواهر معدنی ولایت غور

ولایت غور از جمله ولایات مرکزی افغانستان به شمار میرود، از طرف شمال با ولایات فاریاب و سرپل، از طرف شمال شرق با ولایت بامیان، از طرف شرق با ولایت دایکندی، از طرف جنوب با ولایات هلمند و فراه، از طرف غرب با ولایت هرات و از طرف شمال غرب با ولایت بادغیس هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (764,472) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله آهن در سپی سنگ، مس در کشک، سرب و جست در نعلبندان، استوه، سیماب در تلک و ملایان، آزوریت در سرمرغه، ابرک در دهنه نیک، کوراتز و المونیم در شهرک و زغال در حصارک موقعیت دارد.

نقشه معادن و  ظواهر معدنی ولایت غور